دفترچه
Category Arts
Published July 24, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست دفترچه گفت و گو های دوستانه ای است در مورد کتاب های تاثیر گذار آدم ها

Available Episodes

2019-07-03
اپیزود ۱ - خداحافظ گری کوپر با نعیم صدری
2019-07-24
اپیزود ۲ - آخرین نوار کراپ با محمد سبحانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-03
اپیزود ۱ - خداحافظ گری کوپر با نعیم صدری
2019-07-24
اپیزود ۲ - آخرین نوار کراپ با محمد سبحانی

Latest Episode