دور و نزدیک
Category Science
Published March 29, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چرا باید در مورد تطور فرهنگی بدانیم؟. واقعیت این است که بسیاری از دانشهای انسانی و علوم اجتماعی در قرن اخیر تحت تاثیر نظریه های تطور فرهنگی بوده اند. اما کمتر از آنها شنیده ایم. دور و نزدیک تلاش می کند با توضیح در مورد تطور فرهنگی، تاریخچه و چرایی اهمیت دانستن در مورد آن به اعتلای این دانش در بین فارسی زبانان یاری رساند. این پادکستها برای علاقه مندان به دانشهای باستان شناسی، تاریخ و انسان شناسی می تواند مفید باشد. این پادکستها با حمایت جامعه زیست شناسی تطوری اروپا تهیه می شوند.

Available Episodes

2020-10-04
دور و نزدیک. پیش شماره اول
2020-10-04
دور و نزدیک. شماره دوم
2020-10-04
دور و نزدیک. شماره اول
2020-10-04
دور و نزدیک. پیش شماره دوم
2020-11-05
دور و نزدیک. شماره سوم. منتقدان تطورگرایی
2021-01-06
دور و نزدیک 4. نوتطورگرایی
2021-03-03
دور و نزدیک ۵: کاربردهای تطورگرایی فرهنگی
2021-03-29
دور و نزدیک ۶: کاربردهای عملی تطورگرایی فرهنگی در تفسیر پدیده های اجتماعی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-04
دور و نزدیک. پیش شماره اول
2020-10-04
دور و نزدیک. شماره دوم
2020-10-04
دور و نزدیک. شماره اول
2020-10-04
دور و نزدیک. پیش شماره دوم
2020-11-05
دور و نزدیک. شماره سوم. منتقدان تطورگرایی
2021-01-06
دور و نزدیک 4. نوتطورگرایی
2021-03-03
دور و نزدیک ۵: کاربردهای تطورگرایی فرهنگی
2021-03-29
دور و نزدیک ۶: کاربردهای عملی تطورگرایی فرهنگی در تفسیر پدیده های اجتماعی

Latest Episode