دکتر علی شمیسا
Published June 20, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دکتر علی شمیسا نویسنده و روان درمانگر مدیر نشردیجیتال روان‌شناسی جامعه به زبان ساده برای همه با کد ثبت 45385 و شناسه ملی 14008696870 مدیر انتشارات روان‌شناسی جامعه با کد ثبت 3227 نویسنده 25 عنوان کتاب در نشر نسل نو اندیش تلفن مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی 6-02122650855

Available Episodes

2019-12-07
اپیزود اول آشتی با کودک درون
2019-12-17
اپیزود دوم آشتی با کودک درون
2019-12-19
یلدا رادیو روان‌شناسی جامعه 1398
2019-12-26
تازه به دوران رسیده ها «رفتارشناسی نوکیسه ها»
2020-01-14
اپیزود اول کمال‌گرایی و یا کامل‌گرایی، دکتر علی شمیسا
2020-01-21
اپیزود اول رادیو سوژه «نامه‌های عاشقانه، نامه‌نویسی»
2020-02-05
اپیزود اول هنر بالغانه نه گفتن، دکتر علی شمیسا
2020-02-12
اپیزود اول فوت و فن‌های نوازش، دکتر علی شمیسا
2020-03-05
اپیزود اول بازی‌های روانی مردم-دکتر علی شمیسا
2020-03-05
اپیزود اول بازی‌های روانی مردم-دکتر علی شمیسا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-07
اپیزود اول آشتی با کودک درون
2019-12-17
اپیزود دوم آشتی با کودک درون
2019-12-19
یلدا رادیو روان‌شناسی جامعه 1398
2019-12-26
تازه به دوران رسیده ها «رفتارشناسی نوکیسه ها»
2020-01-14
اپیزود اول کمال‌گرایی و یا کامل‌گرایی، دکتر علی شمیسا
2020-01-21
اپیزود اول رادیو سوژه «نامه‌های عاشقانه، نامه‌نویسی»
2020-02-05
اپیزود اول هنر بالغانه نه گفتن، دکتر علی شمیسا
2020-02-12
اپیزود اول فوت و فن‌های نوازش، دکتر علی شمیسا
2020-03-05
اپیزود اول بازی‌های روانی مردم-دکتر علی شمیسا
2020-03-05
اپیزود اول بازی‌های روانی مردم-دکتر علی شمیسا

Latest Episode