دکتر محمدرضا سرگلزایی
Published February 14, 2020
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2019-10-31
تحلیل فیلم سگ‌کشی
2019-12-07
تجسم هدایت‌شده (خودهیپنوتیزم)
2020-02-08
تحلیل فیلم پرسه در مه
2020-02-08
تحلیل فیلم نبراسکا
2020-02-09
تحلیل فیلم قوی سیاه
2020-02-09
تحلیل فیلم جاسمین غمگین
2020-02-09
تحلیل فیلم دکتر استرنج
2020-02-12
تحلیل فیلم مثل یک عاشق
2020-02-12
هرم نیازهای‌ مازلو و توسعه‌ فرهنگی (فایل صوتی)
2020-02-14
ترانه از خون جوانان وطن از امیرحسین طائی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-31
تحلیل فیلم سگ‌کشی
2019-12-07
تجسم هدایت‌شده (خودهیپنوتیزم)
2020-02-08
تحلیل فیلم پرسه در مه
2020-02-08
تحلیل فیلم نبراسکا
2020-02-09
تحلیل فیلم قوی سیاه
2020-02-09
تحلیل فیلم جاسمین غمگین
2020-02-09
تحلیل فیلم دکتر استرنج
2020-02-12
تحلیل فیلم مثل یک عاشق
2020-02-12
هرم نیازهای‌ مازلو و توسعه‌ فرهنگی (فایل صوتی)
2020-02-14
ترانه از خون جوانان وطن از امیرحسین طائی

Latest Episode