دیدارجان پادکست روانشناسی عرفانی ژاله علیپور
Published February 17, 2021
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زمانی که شما شناخت درستی از خودتون نداشته باشید قطعا شناخت درستی از زندگی و جهانی که در آن زندگی می کنید نخواهید داشت برنامه روانشناسی و عرفانی دیدارجان برنامه ایست که ژاله علیپور دانش آموخته دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با متدی جدید با تلفیق علم روانشناسی و آموزه های عرفانی مولانا و عرفای بزرگ جهان شما را به سمت شناخت بهتر خود و زندگیتون هدایت می کند. www.zhalehalipour.com

Available Episodes

2021-01-20
دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن
2021-01-26
دیدار جان فصل اول قسمت دوم: خواب فکر و تکنیک آرام سازی
2021-02-02
دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خواب فکر و تاثیرات آن بر روی زندگی فردی و جهانی
2021-03-31
دیدار جان فصل اول قسمت چهارم: پذیرش، تسلیم و بعد معنوی انسان
2021-04-03
دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو
2021-04-06
دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو
2021-04-09
دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشیدن
2021-04-12
دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی
2021-04-15
دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار روزانه
2021-04-18
دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه حال
2021-04-21
دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی
2021-04-24
دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد
2021-04-27
دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند
2021-04-30
دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی
2021-05-03
دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟
2021-05-06
دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولانا
2021-05-09
دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می آید؟
2021-05-12
دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن
2021-05-15
دیدار جان فصل اول قسمت نوزدهم: شناخت مغز انسان
2021-05-18
دیدارجان فصل اول قسمت بیستم: نحوه پیدایش ایگو
2021-05-21
پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت روان
2021-05-28
دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی
2021-06-04
دیدار جان قسمت بیست و سوم: معنای واژه های مهم زندگی
2021-06-11
دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و سرنوشت
2021-06-18
دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی
2021-06-25
دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل
2021-07-10
دیدار جان قسمت بیست و هفتم: دوستی با خود
2021-07-17
دیدارجان قسمت بیست و هشتم: تفاوت خود دوستی با خودخواهی
2021-07-24
دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس
2021-07-24
دیدارجان قسمت 30: خود دوستی
2021-08-11
پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-20
دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن
2021-01-26
دیدار جان فصل اول قسمت دوم: خواب فکر و تکنیک آرام سازی
2021-02-02
دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خواب فکر و تاثیرات آن بر روی زندگی فردی و جهانی
2021-03-31
دیدار جان فصل اول قسمت چهارم: پذیرش، تسلیم و بعد معنوی انسان
2021-04-03
دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو
2021-04-06
دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو
2021-04-09
دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشیدن
2021-04-12
دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی
2021-04-15
دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار روزانه
2021-04-18
دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه حال
2021-04-21
دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی
2021-04-24
دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد
2021-04-27
دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند
2021-04-30
دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی
2021-05-03
دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟
2021-05-06
دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولانا
2021-05-09
دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می آید؟
2021-05-12
دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن
2021-05-15
دیدار جان فصل اول قسمت نوزدهم: شناخت مغز انسان
2021-05-18
دیدارجان فصل اول قسمت بیستم: نحوه پیدایش ایگو
2021-05-21
پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت روان
2021-05-28
دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی
2021-06-04
دیدار جان قسمت بیست و سوم: معنای واژه های مهم زندگی
2021-06-11
دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و سرنوشت
2021-06-18
دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی
2021-06-25
دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل
2021-07-10
دیدار جان قسمت بیست و هفتم: دوستی با خود
2021-07-17
دیدارجان قسمت بیست و هشتم: تفاوت خود دوستی با خودخواهی
2021-07-24
دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس
2021-07-24
دیدارجان قسمت 30: خود دوستی
2021-08-11
پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون

Latest Episode