دیوان غزلیات حافظ
Category Arts
Published May 4, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دیوان غزلیات حافظ

Available Episodes

2020-01-09
دیوان غزلیات حافظ (Trailer)
2020-01-09
غزل۱ حافظ: الا یا ایها الساقی...
2020-01-16
غزل ۲۲حافظ : چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست...
2020-02-13
دیوان غزلیات حافظ : غزل ۲
2020-03-02
غزل ۳۵۵: حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
2020-03-04
غزل ۳: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
2020-03-13
غزل ۱۲۲: هر آنکه جنب اهل خدا نگه دارد...
2020-03-27
غزل ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
2020-03-29
غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...
2020-03-31
غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...
2020-04-01
غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...
2020-04-06
غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...
2020-04-10
غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...
2021-05-04
غزل ۹: رونق عهد شباب است دگر بستان را...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-09
دیوان غزلیات حافظ (Trailer)
2020-01-09
غزل۱ حافظ: الا یا ایها الساقی...
2020-01-16
غزل ۲۲حافظ : چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست...
2020-02-13
دیوان غزلیات حافظ : غزل ۲
2020-03-02
غزل ۳۵۵: حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
2020-03-04
غزل ۳: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
2020-03-13
غزل ۱۲۲: هر آنکه جنب اهل خدا نگه دارد...
2020-03-27
غزل ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
2020-03-29
غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...
2020-03-31
غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...
2020-04-01
غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...
2020-04-06
غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...
2020-04-10
غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...
2021-05-04
غزل ۹: رونق عهد شباب است دگر بستان را...

Latest Episode