رادیوبیز | Radiobizz | رادیو بیز
Category Business
Published December 25, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوبیز پادکستیه دربارۀ دیجیتال‌مارکتینگ که تلاشش کمک به کسب‌وکارها و شنیده شدن تجارب عَملیِ متخصصان در این مسیره

Available Episodes

2020-05-03
گفت‌وگوی رادیوبیز و عادل طالبی، دربارۀ دیجیتال‌مارکتینگ
2020-08-03
رادیوبیز - اپیزود دوم از سری اول - صحبت‌های سجاد احمدی دربارۀ پرفورمنس‌مارکتینگ و مارکتینگ داده‌محور
2020-09-05
رادیوبیز - اپیزود سوم از سری اول گفت‌وگوی رادیوبیز و محمدجواد مجلسی
2020-10-29
رادیوبیز - اپیزود چهارم از سری اول - گفت‌وگوی رادیوبیز و مهدی فروغی
2020-11-16
رادیوبیز - اپیزود پنجم از سری اول - گفت‌وگوی رادیوبیز و پویش ایزدی درباره سئو در دیجیتال‌مارکتینگ
2020-12-11
رادیوبیز ـ سری اول ـ اپیزود 6 ـ گفت‌وگوی رادیوبیز و حورا وکیلی دربارۀ دیجیتال‌مارکتینگ و «تجربۀ همکاری» ـ
2020-12-25
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 7 (هفتم)- گفت‌وگوی رادیوبیز و فرناز واحدیان دربارۀ پوست‌اندازی تبلیغات دیجیتال در ایران ـ
2021-01-10
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 8 (هشتم)- گفت‌وگوی رادیوبیز و کیوان کریمی‌پور دربارۀ ایمیل‌مارکتینگ در دیجیتال‌مارکتینگ ـ
2021-01-29
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 9-قسمت اول گفت‌وگوی رادیوبیز و امیرحسن موسوی، دربارۀ نقش روابط عمومی و فهم مشترک در کسب و کار
2021-02-18
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 10-قسمت دوم گفت‌وگوی رادیوبیز و امیرحسن موسوی، دربارۀ نقش روابط عمومی و فهم مشترک در کسب و کار
2021-04-05
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 11- گفت‌وگوی رادیوبیز و سهیل جعفری، دربارۀ acquisition marketing در دیجیتال‌مارکتینگ
2021-05-19
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 12- گفت‌وگوی رادیوبیز و علیرضا کاظم‌زاده، دربارۀ مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی و کلاً اتفاقات جدید مثل کلاب‌هاوس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-03
گفت‌وگوی رادیوبیز و عادل طالبی، دربارۀ دیجیتال‌مارکتینگ
2020-08-03
رادیوبیز - اپیزود دوم از سری اول - صحبت‌های سجاد احمدی دربارۀ پرفورمنس‌مارکتینگ و مارکتینگ داده‌محور
2020-09-05
رادیوبیز - اپیزود سوم از سری اول گفت‌وگوی رادیوبیز و محمدجواد مجلسی
2020-10-29
رادیوبیز - اپیزود چهارم از سری اول - گفت‌وگوی رادیوبیز و مهدی فروغی
2020-11-16
رادیوبیز - اپیزود پنجم از سری اول - گفت‌وگوی رادیوبیز و پویش ایزدی درباره سئو در دیجیتال‌مارکتینگ
2020-12-11
رادیوبیز ـ سری اول ـ اپیزود 6 ـ گفت‌وگوی رادیوبیز و حورا وکیلی دربارۀ دیجیتال‌مارکتینگ و «تجربۀ همکاری» ـ
2020-12-25
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 7 (هفتم)- گفت‌وگوی رادیوبیز و فرناز واحدیان دربارۀ پوست‌اندازی تبلیغات دیجیتال در ایران ـ
2021-01-10
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 8 (هشتم)- گفت‌وگوی رادیوبیز و کیوان کریمی‌پور دربارۀ ایمیل‌مارکتینگ در دیجیتال‌مارکتینگ ـ
2021-01-29
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 9-قسمت اول گفت‌وگوی رادیوبیز و امیرحسن موسوی، دربارۀ نقش روابط عمومی و فهم مشترک در کسب و کار
2021-02-18
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 10-قسمت دوم گفت‌وگوی رادیوبیز و امیرحسن موسوی، دربارۀ نقش روابط عمومی و فهم مشترک در کسب و کار
2021-04-05
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 11- گفت‌وگوی رادیوبیز و سهیل جعفری، دربارۀ acquisition marketing در دیجیتال‌مارکتینگ
2021-05-19
رادیوبیز - سری اول - اپیزود 12- گفت‌وگوی رادیوبیز و علیرضا کاظم‌زاده، دربارۀ مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی و کلاً اتفاقات جدید مثل کلاب‌هاوس

Latest Episode