رادیو ایران‌جان
Published December 12, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چند وقت پیش توی یک جمع دوستانه، یکی از دوستام بهم گفت: «ایران جان! چطوره چند تا برنامه رادیویی درباره کشورمون، ایران درست کنیم؟» من هم قبول کردم. اینطوری شد که «رادیو ایران‌جان» متولد شد.

Available Episodes

2020-05-29
رادیو ایران‌جان _ ۱ _ زن، مادر
2020-05-29
رادیو ایران‌جان _ ۲ _ سال‌قحطی
2020-06-06
رادیو ایران‌جان _ ۳ _ سبز روشن-قسمت اول
2020-06-06
رادیو ایران‌جان _ ۴ _ سبز روشن-قسمت دوم
2020-06-15
رادیو ایران‌جان_۵_رسم درویشی
2020-06-17
رادیو ایران‌جان_۶_دوازده سال مدرسه رفتیم؟
2020-06-19
رادیو ایران‌جان_۷_قرصی‌ها
2020-06-19
رادیو ایران‌جان_۸_مصائب گیاهخواری
2020-07-01
رادیو ایران‌جان_۹_شهرنو، شغل کهنه۱
2020-12-12
رادیو‌ایران‌جان_فصل دوم_شیوه مواجهه با اخبار بد و راه‌های مقابله (قسمت اول)
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_شیوه مواجهه با اخبار بد و راه‌های مقابله (قسمت دوم)
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_دغدغه‌مندی پویا
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_چگونه می‌توانیم در دوره کرونایی بر انفعال اجتماعی غلبه کنیم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-29
رادیو ایران‌جان _ ۱ _ زن، مادر
2020-05-29
رادیو ایران‌جان _ ۲ _ سال‌قحطی
2020-06-06
رادیو ایران‌جان _ ۳ _ سبز روشن-قسمت اول
2020-06-06
رادیو ایران‌جان _ ۴ _ سبز روشن-قسمت دوم
2020-06-15
رادیو ایران‌جان_۵_رسم درویشی
2020-06-17
رادیو ایران‌جان_۶_دوازده سال مدرسه رفتیم؟
2020-06-19
رادیو ایران‌جان_۷_قرصی‌ها
2020-06-19
رادیو ایران‌جان_۸_مصائب گیاهخواری
2020-07-01
رادیو ایران‌جان_۹_شهرنو، شغل کهنه۱
2020-12-12
رادیو‌ایران‌جان_فصل دوم_شیوه مواجهه با اخبار بد و راه‌های مقابله (قسمت اول)
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_شیوه مواجهه با اخبار بد و راه‌های مقابله (قسمت دوم)
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_دغدغه‌مندی پویا
2020-12-12
رادیو ایران‌جان_فصل دوم_چگونه می‌توانیم در دوره کرونایی بر انفعال اجتماعی غلبه کنیم؟

Latest Episode