رادیو ایستگاه
Category Music
Published March 17, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا ایستگاه کلمات است. ما در هر اپیزود با یک «کلمه» همراه می‌شویم و به هویت واقعی‌اش پی می‌بریم. همچنین در هر قسمت از پادکست با میهمان ویژه‌ای از اهالی موسیقی گپ و گفتی خواهیم داشت

Available Episodes

2021-02-27
Radio Istgah- episode 1 (رادیو ایستگاه - اپیزود 1)
2021-03-06
Radio Istgah- episode 2 (رادیو ایستگاه - اپیزود 2)
2021-03-17
Radio Istgah- episode 3 (رادیو ایستگاه - اپیزود 3)
2021-05-07
Radio Istgah- episode 4 (رادیو ایستگاه - اپیزود 4)
2021-06-11
Radio Istgah- episode 5 (رادیو ایستگاه - اپیزود 5)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-27
Radio Istgah- episode 1 (رادیو ایستگاه - اپیزود 1)
2021-03-06
Radio Istgah- episode 2 (رادیو ایستگاه - اپیزود 2)
2021-03-17
Radio Istgah- episode 3 (رادیو ایستگاه - اپیزود 3)
2021-05-07
Radio Istgah- episode 4 (رادیو ایستگاه - اپیزود 4)
2021-06-11
Radio Istgah- episode 5 (رادیو ایستگاه - اپیزود 5)

Latest Episode