رادیو داستان | Radio Daastaan
Category Entertainment
Published December 13, 2020
Episodes 42

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو داستان، قصه را با موسیقی می‌آمیزد تا خیال خواننده به رویای شنونده بپیوندد

Available Episodes

2019-04-13
اپیزود یکم - خانه مادر بزرگ - بخش نخست
2019-04-13
اپیزود دوم - خانه مادربزرگ - بخش دوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود سوم - قصه عینکم
2019-04-13
اپیزود چهارم - درخت گلابی - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود پنجم - درخت گلابی - بخش دوم
2019-04-13
اپیزود ششم - درخت گلابی - بخش سوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود هفتم - حبیب - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود هشتم - حبیب - بخش پایانی
2019-04-15
اپیزود نهم - شازده و فخری
2019-04-22
اپیزود دهم - چاقوی شکاری
2019-04-27
اپیزود یازده - با سردی درون - قصه ی سوسن
2019-05-03
اپیزود دوازده - ظل السلطان - شعبده باز جانی
2019-05-06
اپیزود سیزده - ظل السلطان - خانه ای در محله لب آب
2019-05-08
اپیزود چهارده - ظل السلطان - طناب اعدام
2019-05-20
اپیزود پانزده - ظل السلطان - جنایت در پاسارگاد
2019-05-27
اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها
2019-06-19
اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه
2019-07-10
اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران
2019-07-30
اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان
2019-08-22
اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا
2019-09-04
اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج
2019-09-23
اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش
2019-10-19
اپیزود بیست و سه - دیگران
2019-10-31
اپیزود بیست و چهار - داش آ کل
2019-12-06
اپیزود بیست و پنج - ملیجک
2019-12-30
اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها
2020-02-09
اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن
2020-03-13
اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم
2020-03-17
اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی
2020-04-19
اپیزود سی - جاودان
2020-05-20
اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال
2020-06-24
اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک
2020-08-10
اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم
2020-10-16
اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایانی
2020-11-01
اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود
2020-12-13
اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان
2021-02-24
اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساعدی
2021-04-05
اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه
2021-05-17
اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی
2021-06-17
اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود
2021-07-18
اپیزود چهل و یکم-راه بازیافته-امیرحسین روحی
2021-07-23
اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-13
اپیزود یکم - خانه مادر بزرگ - بخش نخست
2019-04-13
اپیزود دوم - خانه مادربزرگ - بخش دوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود سوم - قصه عینکم
2019-04-13
اپیزود چهارم - درخت گلابی - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود پنجم - درخت گلابی - بخش دوم
2019-04-13
اپیزود ششم - درخت گلابی - بخش سوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود هفتم - حبیب - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود هشتم - حبیب - بخش پایانی
2019-04-15
اپیزود نهم - شازده و فخری
2019-04-22
اپیزود دهم - چاقوی شکاری
2019-04-27
اپیزود یازده - با سردی درون - قصه ی سوسن
2019-05-03
اپیزود دوازده - ظل السلطان - شعبده باز جانی
2019-05-06
اپیزود سیزده - ظل السلطان - خانه ای در محله لب آب
2019-05-08
اپیزود چهارده - ظل السلطان - طناب اعدام
2019-05-20
اپیزود پانزده - ظل السلطان - جنایت در پاسارگاد
2019-05-27
اپیزود شانزده - ظل السلطان - مرگ آرزوها
2019-06-19
اپیزود هژده - ظل السلطان - فراموشخانه
2019-07-10
اپیزود نوزده - ظل السلطان - گروگان در شمیران
2019-07-30
اپیزود هفده - ظل السلطان - فیروزه و فیروزان
2019-08-22
اپیزود بیست - ظل السلطان - چشم و نگاه بودا
2019-09-04
اپیزود بیست و یک - ظل السلطان - تاراج
2019-09-23
اپیزود بیست و دو - ظل السلطان - پایان و پاداش
2019-10-19
اپیزود بیست و سه - دیگران
2019-10-31
اپیزود بیست و چهار - داش آ کل
2019-12-06
اپیزود بیست و پنج - ملیجک
2019-12-30
اپیزود بیست و ششم - ما پرتقال ها
2020-02-09
اپیزود بیست و هفتم - قصه های کهن
2020-03-13
اپیزود بیست و هشتم - بارتلبی -قسمت یکم
2020-03-17
اپیزود بیست و نه - بارتلبی - قسمت پایانی
2020-04-19
اپیزود سی - جاودان
2020-05-20
اپیزود سی و یکم - به سبکی خیال
2020-06-24
اپیزود سی و دوم - شازده احتجاب - قسمت یک
2020-08-10
اپیزود سی و سه - شازده احتجاب - قسمت دوم
2020-10-16
اپیزود سی و چهار - شازده احتجاب - قسمت سوم و پایانی
2020-11-01
اپیزود سی و پنجم - جشن کمپانی - مسعود بهنود
2020-12-13
اپیزود سی و ششم - خانه‌ای در آسمان
2021-02-24
اپیزود سی و هفتم - داستان گدا - نوشته غلامحسین ساعدی
2021-04-05
اپیزود سی و هشتم - دو داستان کهن و جستاری کوتاه
2021-05-17
اپیزود سی و نهم-مرغدانی-محمد محمدعلی
2021-06-17
اپیزود چهلم - پسرک بومی - احمد محمود
2021-07-18
اپیزود چهل و یکم-راه بازیافته-امیرحسین روحی
2021-07-23
اپیزود چهل و یکم - راه بازیافته - امیرحسین روحی

Latest Episode