رادیو دستنوشته‌ها
Category News
Published October 6, 2020
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Podcast by Mahmoud Azimaee

Available Episodes

2017-10-26
داستانخوانی: مرا ببوس
2017-10-29
داستان انقلاب - مقدمه
2018-04-22
معرفی فصل اول رادیو دستنوشته‌ها
2018-05-02
رادیو دستنوشته‌ها -اپیزود ۱ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش اول
2018-06-15
رادیو دستنوشته‌ها- اپیزود ۲ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش دوم
2018-07-21
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۳ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش آخر
2018-08-13
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۴- حج خونین سال ۱۳۶۶ - بخش اول
2018-08-22
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۵- حج خونین سال ۱۳۶۶ - بخش آخر
2018-09-30
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۶- ویژه روز جهانی پادکست
2018-10-28
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۷ - گلبهار
2018-12-14
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۸ - روبان زرد
2019-01-07
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۹- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۵۸-۱۳۶۲
2019-01-14
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۰- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۶۷-۱۳۶۳
2019-01-24
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۱- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۷۲-۱۳۶۸
2019-01-30
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۲ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۷۷-۱۳۷۳
2019-02-13
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۳ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۸۲-۱۳۷۸
2019-02-24
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۴ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۸۸-۱۳۸۳
2019-03-12
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۵ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۹۲-۱۳۸۹
2019-04-07
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۶ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۹۶-۱۳۹۳
2019-07-20
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۷ - روایت چهل سال موسیقی - برگ آخر
2019-11-12
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۸ – سیاه
2020-01-22
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ویژه - کانادا بین دو تراژدی
2020-05-03
Canada Between Two Tragedies (Special Episode) - Radio Dastneveshteha - English
2020-06-13
معرفی فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌ها: سخنگوی آیت‌الله
2020-06-27
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود صفر - مقدمه
2020-07-05
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود یک - جشن نوروز ۱۳۴۱
2020-07-18
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۲ - پیش از مهاجرت به آمریکا
2020-08-01
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۳ - نهضت آزادی خارج از کشور
2020-08-16
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۴ - کنفدراسیون
2020-09-25
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۵ - تلاش زاهدی برای اخراج قطب‌زاده از آمریکا
2020-11-26
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۶ - برادران کندی و دانشجویان ایرانی مخالف شاه
2021-03-04
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۶ - کانادا: از عضویت در حزب ان.دی.پی تا جنگ دیپلماتیک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-10-26
داستانخوانی: مرا ببوس
2017-10-29
داستان انقلاب - مقدمه
2018-04-22
معرفی فصل اول رادیو دستنوشته‌ها
2018-05-02
رادیو دستنوشته‌ها -اپیزود ۱ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش اول
2018-06-15
رادیو دستنوشته‌ها- اپیزود ۲ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش دوم
2018-07-21
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۳ - اعتصاب سراسری معلمان - بخش آخر
2018-08-13
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۴- حج خونین سال ۱۳۶۶ - بخش اول
2018-08-22
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۵- حج خونین سال ۱۳۶۶ - بخش آخر
2018-09-30
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۶- ویژه روز جهانی پادکست
2018-10-28
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۷ - گلبهار
2018-12-14
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۸ - روبان زرد
2019-01-07
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۹- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۵۸-۱۳۶۲
2019-01-14
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۰- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۶۷-۱۳۶۳
2019-01-24
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۱- روایت چهل سال موسیقی ۱۳۷۲-۱۳۶۸
2019-01-30
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۲ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۷۷-۱۳۷۳
2019-02-13
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۳ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۸۲-۱۳۷۸
2019-02-24
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۴ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۸۸-۱۳۸۳
2019-03-12
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۵ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۹۲-۱۳۸۹
2019-04-07
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۶ - روایت چهل سال موسیقی ۱۳۹۶-۱۳۹۳
2019-07-20
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۷ - روایت چهل سال موسیقی - برگ آخر
2019-11-12
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ۱۸ – سیاه
2020-01-22
رادیو دستنوشته‌ها - اپیزود ویژه - کانادا بین دو تراژدی
2020-05-03
Canada Between Two Tragedies (Special Episode) - Radio Dastneveshteha - English
2020-06-13
معرفی فصل دوم پادکست رادیو دستنوشته‌ها: سخنگوی آیت‌الله
2020-06-27
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود صفر - مقدمه
2020-07-05
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود یک - جشن نوروز ۱۳۴۱
2020-07-18
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۲ - پیش از مهاجرت به آمریکا
2020-08-01
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۳ - نهضت آزادی خارج از کشور
2020-08-16
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۴ - کنفدراسیون
2020-09-25
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۵ - تلاش زاهدی برای اخراج قطب‌زاده از آمریکا
2020-11-26
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۶ - برادران کندی و دانشجویان ایرانی مخالف شاه
2021-03-04
سخنگوی آیت‌الله - اپیزود ۶ - کانادا: از عضویت در حزب ان.دی.پی تا جنگ دیپلماتیک

Latest Episode