رادیو دنج | Radiodenj
Category Arts
Published November 2, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یه گوشه دنج و آروم از دنیای شلوغ پلوغ امروز مخصوص خود خود خودت تنها بشین و قصه گوش کن | هرجا باشی فرصت می‌کنی چند دقیقه حالتو خوب کنی ‌حالا که یه گوشه دنج پیدا کردی، بشین و قصه گوش کن |

Available Episodes

2020-09-09
1- یک سرگذشت
2020-09-09
2- به درونت بنگر
2020-09-09
3- قدرت اصول
2020-09-10
4- چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
2020-09-10
5- دعا درمانی
2020-09-11
6- موضوع سخنرانی
2020-09-12
7- راز خنده
2020-09-13
8- برای چیزهای کوچک مویه نکن
2020-09-14
9- بهترین روز زندگی
2020-09-15
10- وصیت نامه من
2020-09-16
11- کودکانتان را چگونه می‌بینید؟
2020-09-17
12- اثر تربیت
2020-09-18
13- اصل تمرکز
2020-09-19
بحران های بزرگ، انسان های بزرگ را به وجود می آورد
2020-09-20
15- چگونه معجزه گر شویم
2020-09-21
16- قهوه زندگی
2020-09-22
17- تصویر آرامش
2020-09-23
18- تداعی کننده چه چیزی هستید؟ ‌
2020-10-19
19- دکمه
2020-11-02
20- ماهی تابه
2020-11-02
20- ماهی تابه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-09
1- یک سرگذشت
2020-09-09
2- به درونت بنگر
2020-09-09
3- قدرت اصول
2020-09-10
4- چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
2020-09-10
5- دعا درمانی
2020-09-11
6- موضوع سخنرانی
2020-09-12
7- راز خنده
2020-09-13
8- برای چیزهای کوچک مویه نکن
2020-09-14
9- بهترین روز زندگی
2020-09-15
10- وصیت نامه من
2020-09-16
11- کودکانتان را چگونه می‌بینید؟
2020-09-17
12- اثر تربیت
2020-09-18
13- اصل تمرکز
2020-09-19
بحران های بزرگ، انسان های بزرگ را به وجود می آورد
2020-09-20
15- چگونه معجزه گر شویم
2020-09-21
16- قهوه زندگی
2020-09-22
17- تصویر آرامش
2020-09-23
18- تداعی کننده چه چیزی هستید؟ ‌
2020-10-19
19- دکمه
2020-11-02
20- ماهی تابه
2020-11-02
20- ماهی تابه

Latest Episode