رادیو دورنما
Published December 31, 2020
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافتهای نو در مطالعات اسلام در هر قسمت از این پادکست‌ به معرفی و گزارش یک کتاب یا یک مقاله در حوزه مطالعات اسلام می‌پردازیم که عمدتا رهیافتی نواندیشانه و محققانه به اسلام و مسائل اسلامی داشته‌اند. این پژوهش‌ها معمولا یا در حوزه اسلام‌شناسی نواندیشان و اصلاح‌گران جهان اسلام جای می‌گیرند یا به مجموعه مطالعات اسلام‌پژوهی محققان غربی تعلق دارند و عموما دور از فضای فکری ایران و به زبانهای عربی یا انگلیسی تالیف شده‌اند. https://t.me/doornamaa

Available Episodes

2019-11-18
قسمت صفرم، معرفی دورنما
2019-12-07
قسمت یکم، زندگی در جهان مدرن با رویکردی کل‌نگرانه به قرآن
2019-12-22
قسمت دوم، سیر تاریخی وجوه اعجاز قرآن
2019-12-29
قسمت سوم، نخستین رویکردهای روشنفکران مسلمان به مسالهٔ زن
2020-01-14
قسمت چهارم، بازسازی مفاهیم سیاسی بر مبنای قرآن
2020-02-01
قسمت پنجم، نظریهٔ تاثیرپذیری قرآن از منابع یهودی
2020-02-13
قسمت ششم، زنان مسلمان در آغاز راه تجدد
2020-02-25
قسمت هفتم، نگاهی دوباره به پدیدهٔ نسخ در قرآن
2020-03-11
قسمت هشتم، رهیافت‌های نو به اسلام شناسی در جهان اسلام
2020-04-11
قسمت نهم، رسالت اسلام در دنیای معاصر
2020-04-25
قسمت دهم، نگرشی جديد به روايات جمع و تدوین قرآن
2020-05-06
قسمت یازدهم، گذار از عقل‌گرایی به حدیث‌گرایی در جهان اسلام
2020-05-23
قسمت دوازدهم، تلقی‌ها از پیامبر در ادوار گوناگون اسلامی
2020-06-01
قسمت سیزدهم، روایت کودکی دختری در اندرونی
2020-06-15
قسمت چهاردهم، نگاه متفاوت محمد شحرور به برخی مفاهیم قرآن‌شناختی
2020-07-01
قسمت پانزدهم، قرآن از چه سخن می‌گوید؟
2020-07-13
قسمت شانزدهم، رهیافت‌های نو به اسلام‌پژوهی بیرون از جهان اسلام
2020-08-10
قسمت یکم، هرمنوتیک قرآن از نگاه محمد ارکون
2020-08-24
قسمت دوم، زبان و سبک قرآن از اسطوره تا تاریخ
2020-09-07
قسمت سوم، روایت‌های تفسیرگران از حدود حجاب در قرآن
2020-09-28
قسمت چهارم، آبراهام گایگر و آغاز اسلام‌پژوهی در غرب
2020-10-15
قسمت پنجم،‌ مسئلهٔ یکپارچگی سوره در تفاسیر جدید
2020-10-20
قسمت ششم، نقدی بر دیدگاه تجدیدنظرطلبان دربارهٔ خاستگاه اسلام
2020-11-07
قسمت هفتم، تحولات و دیدگاه‌ها در تاریخ‌نگاری اوایل اسلام
2020-11-23
قسمت هشتم، حجاب؛ واجب دینی یا شعار سیاسی؟
2020-12-14
قسمت نهم، اصلاح حقوق اسلامی در پرتو نظریه نسخ معکوس
2020-12-31
قسمت دهم، بازخوانی متون تشریعی مربوط به زنان
2021-01-16
قسمت یازدهم، فروخفتن عقل و برآمدن معجزه
2021-01-28
اپیزود دوازدهم،‌ بازخوانی مساله تعدد زوجات و قوامیت
2021-02-13
قسمت سیزدهم، بازخوانی چند مفهوم سیاسی و اجتماعی در قرآن
2021-02-24
قسمت چهاردهم، اسلام آغازین از نگاه دیگران
2021-03-10
قسمت پانزدهم، نسبت دین‌پژوهی و مطالعات اسلام
2021-05-21
فصل سوم، قسمت یکم: مفهوم شرک از جدل تا تاریخ
2021-06-04
فصل سوم، قسمت دوم: قرآن همچون پدیده‌ای زیبا
2021-06-11
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زبان به مثابه معجزه» درگفت‌وگو با دکتر مازیار
2021-06-18
فصل سوم، قسمت سوم: شریعت سنگلجی؛ مصلح کبیر یا رهبر گم‌شدگان؟
2021-07-02
فصل سوم، قسمت چهارم: رهاسازی قرآن از خوانش‌های مردسالارانه
2021-07-09
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زنان مومن در اسلام» در گفت‌وگو با دکتر زهرا مبلغ
2021-07-16
فصل سوم، قسمت پنجم: عیسای مسلمانان نماد هم‌زیستی ادیان
2021-07-30
فصل سوم، قسمت ششم: شکل‌گیری هفت قرائت رسمی قرآن

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-18
قسمت صفرم، معرفی دورنما
2019-12-07
قسمت یکم، زندگی در جهان مدرن با رویکردی کل‌نگرانه به قرآن
2019-12-22
قسمت دوم، سیر تاریخی وجوه اعجاز قرآن
2019-12-29
قسمت سوم، نخستین رویکردهای روشنفکران مسلمان به مسالهٔ زن
2020-01-14
قسمت چهارم، بازسازی مفاهیم سیاسی بر مبنای قرآن
2020-02-01
قسمت پنجم، نظریهٔ تاثیرپذیری قرآن از منابع یهودی
2020-02-13
قسمت ششم، زنان مسلمان در آغاز راه تجدد
2020-02-25
قسمت هفتم، نگاهی دوباره به پدیدهٔ نسخ در قرآن
2020-03-11
قسمت هشتم، رهیافت‌های نو به اسلام شناسی در جهان اسلام
2020-04-11
قسمت نهم، رسالت اسلام در دنیای معاصر
2020-04-25
قسمت دهم، نگرشی جديد به روايات جمع و تدوین قرآن
2020-05-06
قسمت یازدهم، گذار از عقل‌گرایی به حدیث‌گرایی در جهان اسلام
2020-05-23
قسمت دوازدهم، تلقی‌ها از پیامبر در ادوار گوناگون اسلامی
2020-06-01
قسمت سیزدهم، روایت کودکی دختری در اندرونی
2020-06-15
قسمت چهاردهم، نگاه متفاوت محمد شحرور به برخی مفاهیم قرآن‌شناختی
2020-07-01
قسمت پانزدهم، قرآن از چه سخن می‌گوید؟
2020-07-13
قسمت شانزدهم، رهیافت‌های نو به اسلام‌پژوهی بیرون از جهان اسلام
2020-08-10
قسمت یکم، هرمنوتیک قرآن از نگاه محمد ارکون
2020-08-24
قسمت دوم، زبان و سبک قرآن از اسطوره تا تاریخ
2020-09-07
قسمت سوم، روایت‌های تفسیرگران از حدود حجاب در قرآن
2020-09-28
قسمت چهارم، آبراهام گایگر و آغاز اسلام‌پژوهی در غرب
2020-10-15
قسمت پنجم،‌ مسئلهٔ یکپارچگی سوره در تفاسیر جدید
2020-10-20
قسمت ششم، نقدی بر دیدگاه تجدیدنظرطلبان دربارهٔ خاستگاه اسلام
2020-11-07
قسمت هفتم، تحولات و دیدگاه‌ها در تاریخ‌نگاری اوایل اسلام
2020-11-23
قسمت هشتم، حجاب؛ واجب دینی یا شعار سیاسی؟
2020-12-14
قسمت نهم، اصلاح حقوق اسلامی در پرتو نظریه نسخ معکوس
2020-12-31
قسمت دهم، بازخوانی متون تشریعی مربوط به زنان
2021-01-16
قسمت یازدهم، فروخفتن عقل و برآمدن معجزه
2021-01-28
اپیزود دوازدهم،‌ بازخوانی مساله تعدد زوجات و قوامیت
2021-02-13
قسمت سیزدهم، بازخوانی چند مفهوم سیاسی و اجتماعی در قرآن
2021-02-24
قسمت چهاردهم، اسلام آغازین از نگاه دیگران
2021-03-10
قسمت پانزدهم، نسبت دین‌پژوهی و مطالعات اسلام
2021-05-21
فصل سوم، قسمت یکم: مفهوم شرک از جدل تا تاریخ
2021-06-04
فصل سوم، قسمت دوم: قرآن همچون پدیده‌ای زیبا
2021-06-11
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زبان به مثابه معجزه» درگفت‌وگو با دکتر مازیار
2021-06-18
فصل سوم، قسمت سوم: شریعت سنگلجی؛ مصلح کبیر یا رهبر گم‌شدگان؟
2021-07-02
فصل سوم، قسمت چهارم: رهاسازی قرآن از خوانش‌های مردسالارانه
2021-07-09
به‌اضافهٔ پادکست، نقد و بررسی «زنان مومن در اسلام» در گفت‌وگو با دکتر زهرا مبلغ
2021-07-16
فصل سوم، قسمت پنجم: عیسای مسلمانان نماد هم‌زیستی ادیان
2021-07-30
فصل سوم، قسمت ششم: شکل‌گیری هفت قرائت رسمی قرآن

Latest Episode