رادیو دچارانه
Category Arts
Published November 14, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این رادیو دچارانه‌ست یک دیالوگ عاشقانه از لا به لای کتاب ها و آواها چیزی جز چند جمله عاشقانه (یا به قول من و دریا: دچارانه) از ما نخواهید شنید

Available Episodes

2018-06-21
قسمت اول: شب
2018-06-21
قسمت دوم: درد
2018-06-21
قسمت سوم: چشم‌هایش
2018-06-25
قسمت چهارم: بادکنک‌های رنگی
2018-06-30
قسمت پنجم: فوتبال خر است
2018-07-06
قسمت ششم: بوسه بر تابستان
2018-08-10
قسمت هفتم : تاریک روشن مرگ
2018-09-07
قسمت هشتم: استعمال آزادی ممنوع
2018-09-22
قسمت نهم : پاییز من
2019-01-30
قسمت دهم: یک عاشقانه آرام
2019-03-20
قسمت یازدهم: ساده و صمیمی مثل لبخند
2019-05-17
قسمت دوازدهم: جوانی کن
2019-09-06
قسمت سیزدهم: تنها صداست که می‌ماند
2019-12-30
قسمت چهاردهم: برقص و خودتو رها کن
2020-02-29
قسمت پانزدهم: زندگی رو فریاد بزن
2020-05-22
قسمت شانزدهم: جنگ در آغوش زندگی
2020-11-14
قسمت هفدهم: سلام دنیا
2021-07-09
قسمت هجدهم: بوی خوش عشق

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-06-21
قسمت اول: شب
2018-06-21
قسمت دوم: درد
2018-06-21
قسمت سوم: چشم‌هایش
2018-06-25
قسمت چهارم: بادکنک‌های رنگی
2018-06-30
قسمت پنجم: فوتبال خر است
2018-07-06
قسمت ششم: بوسه بر تابستان
2018-08-10
قسمت هفتم : تاریک روشن مرگ
2018-09-07
قسمت هشتم: استعمال آزادی ممنوع
2018-09-22
قسمت نهم : پاییز من
2019-01-30
قسمت دهم: یک عاشقانه آرام
2019-03-20
قسمت یازدهم: ساده و صمیمی مثل لبخند
2019-05-17
قسمت دوازدهم: جوانی کن
2019-09-06
قسمت سیزدهم: تنها صداست که می‌ماند
2019-12-30
قسمت چهاردهم: برقص و خودتو رها کن
2020-02-29
قسمت پانزدهم: زندگی رو فریاد بزن
2020-05-22
قسمت شانزدهم: جنگ در آغوش زندگی
2020-11-14
قسمت هفدهم: سلام دنیا
2021-07-09
قسمت هجدهم: بوی خوش عشق

Latest Episode