رادیو راز
Category Science
Published May 29, 2020
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو راز مجموعه ای از 52 اپیزود پادکست علمی بود که از سوی پژمان نوروزی و پوریا ناظمی و تحت لیسانس پروژه ترویج علم"پروژه راز" تولید و منتشر میشد. این پادکست ها تلاشی بودند برای بیان ساده ی مفاهیم علمی و شرح و واکنش ترویجی به رخدادهای علمی روز.

Available Episodes

2020-05-28
Raz-E1
2020-05-29
Raz-E2
2020-05-29
Raz-E3
2020-05-29
Raz-E4
2020-05-29
Raz-E5
2020-05-29
Raz-E6
2020-05-29
Raz-E7
2020-05-29
Raz-E8
2020-05-29
Raz-E9
2020-05-29
Raz-E10
2020-05-29
Raz-E11
2020-05-29
Raz-E12

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-28
Raz-E1
2020-05-29
Raz-E2
2020-05-29
Raz-E3
2020-05-29
Raz-E4
2020-05-29
Raz-E5
2020-05-29
Raz-E6
2020-05-29
Raz-E7
2020-05-29
Raz-E8
2020-05-29
Raz-E9
2020-05-29
Raz-E10
2020-05-29
Raz-E11
2020-05-29
Raz-E12

Latest Episode