رادیو راه با مجتبی شکوری
Category Education
Published April 21, 2021
Episodes 66

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

? برای همه ی آن هایی که میخواهند با چشمان بسته یاد بگیرند! ?در این پادکست، صحبت های دکترشکوری در زمینه روانشناسی منتشر می‌شود. با اشتراک گذاری اپیزودها به رشد یا توسعه فردی خود و اطرافیانتون کمک کنید (: - برای دریافت لیست همه کتاب های معرفی شده در پادکست، به لینک زیرمراجعه کنید: zil.ink/toseefardi

Available Episodes

2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام اول: نگرش
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام دوم: اولویت بندی
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام سوم: برنامه ریزی
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام چهارم: جرات زیستن
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام پنجم: اثرمرکب 1
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام ششم: اثرمرکب 2
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام هشتم: ایستادن در رنج
2020-01-29
پایان پادکست نوروزی
2020-01-30
فصل دوم، قسمت اول، داستان زندگی دکترشکوری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت دوم، داستان زندگی عزیز/ رنج/ معنای زندگی
2020-01-30
فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...
2020-01-30
فصل دوم، قسمت چهارم، جنگجوی اندوهگین
2020-01-30
فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت ششم، زندان خودپنداری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت هفتم، سیلی واقعیت
2020-01-30
فصل سوم، قسمت اول، ناخودآگاه
2020-01-30
فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی
2020-01-30
فصل سوم، قسمت سوم، تله شادمانی2
2020-01-31
فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت
2020-01-31
فصل سوم، قسمت پنجم، موهبت کامل نبودن
2020-01-31
فصل سوم، قسمت ششم، آسیب پذیری
2020-01-31
فصل سوم، قسمت هفتم، سایه ها
2020-01-31
فصل سوم، قسمت هشتم، کهن الگوها
2020-01-31
فصل سوم، قسمت نهم، مدرنیسم
2020-01-31
فصل سوم، قسمت دهم، نقشه راه
2020-01-31
فصل سوم، قسمت یازدهم، آرامش
2020-01-31
فصل سوم، قسمت دوازدهم، خطاهای شناختی
2020-01-31
فصل سوم، قسمت سیزدهم، خطاهای شناختی2
2020-01-31
فصل سوم، قسمت چهاردهم، خطاهای شناختی3
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت اول، رنج
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت دوم، مرگ معنا/ خلاقیت/ ارتباط
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت چهارم، مینیمالیسم
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت پنجم، فلسفه تکنولوژی
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت ششم، مینیمالیسم
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت هفتم، جامعه‌ی فرسودگی
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت هشتم، پارادایم علم نیوتونی و مرگ معنا
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت نهم، درباره‌ی معنای زندگی
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت دهم، حیوان قصه‌گو
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت یازدهم، زخم‌های کودکی و تله‌های زندگی
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت دوازدهم، علیه تربیت فرزند
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت پانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت شانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست2
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی
2020-02-02
2فصل چهارم، قسمت سیزدهم، علیه تربیت فرزند
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت هجدهم، زندگی پنهان ذهن
2020-02-06
فصل چهارم، قسمت نوزدهم، عکاسی ، بالن سواری، عشق و اندوه
2020-02-16
فصل چهارم، قسمت بیستم، جمع بندی مباحث فصل چهارم
2020-05-01
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت اول/تله‌ی پیشرفت
2020-05-02
برنامه اتفاق، افسردگی
2020-05-08
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت دوم/اخبار
2020-05-14
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت سوم/فقر
2020-05-21
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت چهارم/فقر و نابرابری
2020-09-11
اطلاعیه موقت
2020-09-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت اول: عشق
2020-10-21
رادیو راه: فصل اول، قسمت دوم: جادوی راه
2020-11-20
رادیو راه: فصل اول، قسمت سوم: مسئله‌ی مرگ و زندگی
2021-01-17
رادیو راه: فصل اول، قسمت چهارم: یک تاریخِ امیدبخش
2021-02-19
رادیو راه: فصل اول، قسمت پنجم: نشانیٍ نبوغ
2021-03-20
رادیو راه: فصل اول، قسمت ششم: راهِ سروش
2021-04-21
رادیو راه: فصل اول، قسمت هفتم: انسانِ کافی
2021-05-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت هشتم: هیچِ ملایم
2021-06-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت نهم: هزارتویِ آگاهی
2021-07-23
رادیو راه: فصل اول، قسمت دهم: اجاره نشین‌ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام اول: نگرش
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام دوم: اولویت بندی
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام سوم: برنامه ریزی
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام چهارم: جرات زیستن
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام پنجم: اثرمرکب 1
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام ششم: اثرمرکب 2
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام هفتم: قصه مردی که لب نداشت
2020-01-29
هشت گانه توسعه فردی - گام هشتم: ایستادن در رنج
2020-01-29
پایان پادکست نوروزی
2020-01-30
فصل دوم، قسمت اول، داستان زندگی دکترشکوری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت دوم، داستان زندگی عزیز/ رنج/ معنای زندگی
2020-01-30
فصل دوم، قسمت سوم، حال خوب/ تنهایی/ اندوه...
2020-01-30
فصل دوم، قسمت چهارم، جنگجوی اندوهگین
2020-01-30
فصل دوم، قسمت پنجم، خودپنداری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت ششم، زندان خودپنداری
2020-01-30
فصل دوم، قسمت هفتم، سیلی واقعیت
2020-01-30
فصل سوم، قسمت اول، ناخودآگاه
2020-01-30
فصل سوم، قسمت دوم، تله شادمانی
2020-01-30
فصل سوم، قسمت سوم، تله شادمانی2
2020-01-31
فصل سوم، قسمت چهارم، اضطراب موقعیت
2020-01-31
فصل سوم، قسمت پنجم، موهبت کامل نبودن
2020-01-31
فصل سوم، قسمت ششم، آسیب پذیری
2020-01-31
فصل سوم، قسمت هفتم، سایه ها
2020-01-31
فصل سوم، قسمت هشتم، کهن الگوها
2020-01-31
فصل سوم، قسمت نهم، مدرنیسم
2020-01-31
فصل سوم، قسمت دهم، نقشه راه
2020-01-31
فصل سوم، قسمت یازدهم، آرامش
2020-01-31
فصل سوم، قسمت دوازدهم، خطاهای شناختی
2020-01-31
فصل سوم، قسمت سیزدهم، خطاهای شناختی2
2020-01-31
فصل سوم، قسمت چهاردهم، خطاهای شناختی3
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت اول، رنج
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت دوم، مرگ معنا/ خلاقیت/ ارتباط
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت سوم، امید واقع بینانه
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت چهارم، مینیمالیسم
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت پنجم، فلسفه تکنولوژی
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت ششم، مینیمالیسم
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت هفتم، جامعه‌ی فرسودگی
2020-02-01
فصل چهارم، قسمت هشتم، پارادایم علم نیوتونی و مرگ معنا
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت نهم، درباره‌ی معنای زندگی
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت دهم، حیوان قصه‌گو
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت یازدهم، زخم‌های کودکی و تله‌های زندگی
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت چهاردهم، کمدی و تراژدی، دو نگاه به رنج
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت دوازدهم، علیه تربیت فرزند
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت پانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت شانزدهم، مواجهه با سوگ :عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست2
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت هفدهم، امید بدون خوشبینی
2020-02-02
2فصل چهارم، قسمت سیزدهم، علیه تربیت فرزند
2020-02-02
فصل چهارم، قسمت هجدهم، زندگی پنهان ذهن
2020-02-06
فصل چهارم، قسمت نوزدهم، عکاسی ، بالن سواری، عشق و اندوه
2020-02-16
فصل چهارم، قسمت بیستم، جمع بندی مباحث فصل چهارم
2020-05-01
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت اول/تله‌ی پیشرفت
2020-05-02
برنامه اتفاق، افسردگی
2020-05-08
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت دوم/اخبار
2020-05-14
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت سوم/فقر
2020-05-21
ویژه‌برنامه ماه‌رمضان- قسمت چهارم/فقر و نابرابری
2020-09-11
اطلاعیه موقت
2020-09-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت اول: عشق
2020-10-21
رادیو راه: فصل اول، قسمت دوم: جادوی راه
2020-11-20
رادیو راه: فصل اول، قسمت سوم: مسئله‌ی مرگ و زندگی
2021-01-17
رادیو راه: فصل اول، قسمت چهارم: یک تاریخِ امیدبخش
2021-02-19
رادیو راه: فصل اول، قسمت پنجم: نشانیٍ نبوغ
2021-03-20
رادیو راه: فصل اول، قسمت ششم: راهِ سروش
2021-04-21
رادیو راه: فصل اول، قسمت هفتم: انسانِ کافی
2021-05-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت هشتم: هیچِ ملایم
2021-06-22
رادیو راه: فصل اول، قسمت نهم: هزارتویِ آگاهی
2021-07-23
رادیو راه: فصل اول، قسمت دهم: اجاره نشین‌ها

Latest Episode