رادیو شاهنامه
Category Arts
Published May 13, 2021
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو شاهنامه پادکستی است برای دوستداران شاهنامه و شاهنامه پژوهان که به شکل هفتگی منتشر می شود. سخنرانی، معرفی کتاب، نقالی، اخبار در پیوند با شاهنامه، پیام های شاهنامه پژوهان و مطالب ویژه درباره شاهنامه و شاهنامه پژوهی از بخش های رادیو شاهنامه است. گوینده این برنامه شنیداری (پادکست) فرانک خسروی و سردبیر و تهیه کننده آن کوروش جوادی است. رادیو شاهنامه در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان تهیه می شود

Available Episodes

2021-02-04
رادیو شاهنامه / بخش نخست
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش دوم
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش سوم
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش چهارم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش پنجم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش ششم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش هفتم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش هشتم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش نهم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش دهم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش یازدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش دوازدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش سیزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش چهاردهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش پانزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش شانزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش هفدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه | پیوست بخش هفدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش هجدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش نوزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش بیستم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و یکم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و دوم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و سوم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و چهارم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و پنجم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و ششم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و هفتم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش بیست و هشتم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش بیست و نهم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش سی ام (خروش رستم)
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش سی ام ( خروش رستم 2)
2021-02-24
رادیو شاهنامه بخش سی و یکم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و دوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و سوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و چهارم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و پنجم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و ششم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و هفتم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و هشتم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و نهم
2021-02-25
رادیو شاهنامه | بخش چهلم شب چله
2021-02-25
رادیو شاهنامه چهلم / بخش دوم
2021-02-25
پیوست رادیو شاهنامه چهلم / سخنرانی سجاد آیدنلو درباره شب چله
2021-02-25
پیوست رادیو شاهنامه چهلم / سخنرانی ژاله آموزگار درباره شب چله
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و یکم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و دوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و سوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و چهارم
2021-03-14
رادیو شاهنامه چهل و پنجم
2021-03-17
رادیو شاهنامه | چهل و ششم
2021-03-24
رادیو شاهنامه | بخش چهل و هفتم ویژه نوروز
2021-04-15
رادیو شاهنامه | چهل و هشتم
2021-05-01
رادیو شاهنامه | چهل و نهم
2021-05-13
رادیو شاهنامه بخش پنجاهم
2021-06-05
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و یکم
2021-06-14
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و دوم
2021-06-21
پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم
2021-07-01
رادیو شاهنامه | پنجاه و سوم
2021-07-16
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و چهارم
2021-08-01
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و پنجم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-04
رادیو شاهنامه / بخش نخست
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش دوم
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش سوم
2021-02-04
رادیو شاهنامه بخش چهارم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش پنجم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش ششم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش هفتم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش هشتم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش نهم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش دهم
2021-02-18
رادیو شاهنامه بخش یازدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش دوازدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش سیزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش چهاردهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش پانزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش شانزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش هفدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه | پیوست بخش هفدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش هجدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش نوزدهم
2021-02-19
رادیو شاهنامه بخش بیستم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و یکم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و دوم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و سوم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و چهارم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و پنجم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و ششم
2021-02-20
رادیو شاهنامه بخش بیست و هفتم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش بیست و هشتم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش بیست و نهم
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش سی ام (خروش رستم)
2021-02-22
رادیو شاهنامه بخش سی ام ( خروش رستم 2)
2021-02-24
رادیو شاهنامه بخش سی و یکم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و دوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و سوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و چهارم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و پنجم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و ششم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و هفتم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و هشتم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش سی و نهم
2021-02-25
رادیو شاهنامه | بخش چهلم شب چله
2021-02-25
رادیو شاهنامه چهلم / بخش دوم
2021-02-25
پیوست رادیو شاهنامه چهلم / سخنرانی سجاد آیدنلو درباره شب چله
2021-02-25
پیوست رادیو شاهنامه چهلم / سخنرانی ژاله آموزگار درباره شب چله
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و یکم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و دوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و سوم
2021-02-25
رادیو شاهنامه بخش چهل و چهارم
2021-03-14
رادیو شاهنامه چهل و پنجم
2021-03-17
رادیو شاهنامه | چهل و ششم
2021-03-24
رادیو شاهنامه | بخش چهل و هفتم ویژه نوروز
2021-04-15
رادیو شاهنامه | چهل و هشتم
2021-05-01
رادیو شاهنامه | چهل و نهم
2021-05-13
رادیو شاهنامه بخش پنجاهم
2021-06-05
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و یکم
2021-06-14
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و دوم
2021-06-21
پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم
2021-07-01
رادیو شاهنامه | پنجاه و سوم
2021-07-16
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و چهارم
2021-08-01
رادیو شاهنامه | بخش پنجاه و پنجم

Latest Episode