رادیو شعر
Category Arts
Published November 10, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

غزلیات شعرا، غذای روح شما

Available Episodes

2020-02-23
قیامت متحرک
2020-02-23
انتخابات
2020-02-23
استاد یا اژدهای دو سر؟
2020-02-23
شیطان مست
2020-02-23
سوپ
2020-02-25
داستان های من و بابام
2020-02-26
خاطرات
2020-02-28
قاتل خاموش
2020-02-28
آداب عید
2020-03-02
کرونای پدرسگ
2020-03-15
کلاس مجازی
2020-03-19
سال نو و کرونا
2020-03-21
کار خودشونه
2020-03-25
راه بهشت
2020-03-26
من با خدا غذا خوردم
2020-03-28
مشروح اخبار
2020-04-13
نفهم و نفهم‌تر
2020-04-13
آمریکای بدبخت، ایران آباد
2020-11-04
ای همنشین دل
2020-11-10
شرح پریشانی
2020-11-10
من از آن روز که در بند توام آزادم
2020-11-10
نمی‌دانم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-23
قیامت متحرک
2020-02-23
انتخابات
2020-02-23
استاد یا اژدهای دو سر؟
2020-02-23
شیطان مست
2020-02-23
سوپ
2020-02-25
داستان های من و بابام
2020-02-26
خاطرات
2020-02-28
قاتل خاموش
2020-02-28
آداب عید
2020-03-02
کرونای پدرسگ
2020-03-15
کلاس مجازی
2020-03-19
سال نو و کرونا
2020-03-21
کار خودشونه
2020-03-25
راه بهشت
2020-03-26
من با خدا غذا خوردم
2020-03-28
مشروح اخبار
2020-04-13
نفهم و نفهم‌تر
2020-04-13
آمریکای بدبخت، ایران آباد
2020-11-04
ای همنشین دل
2020-11-10
شرح پریشانی
2020-11-10
من از آن روز که در بند توام آزادم
2020-11-10
نمی‌دانم

Latest Episode