رادیو شمسه
Category Education
Published July 24, 2021
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آکادمی شمسه که یک مرکز تخصصی آموزش ، پژوهش و مطالعات هنر و علوم انسانی است، بنا دارد اولین جلسه همه درسگفتارهای برگزارشده خود را برای عموم علاقمندان به اشتراک بگذارد برای تهیه درسگفتارها به سایت موسسه مراجعه بفرمائید www.academyshamseh.com

Available Episodes

2021-02-27
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران/ ترم یکم / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-02-27
اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری / دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
2021-03-02
پدیدار شناسی و اگزیستانسیالیسم / دکتر مهدی انصاری
2021-03-03
تفسیر نقاشی کاراواجو / دکتر امیر نصری
2021-03-07
مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت / دکتر امیر مازیار
2021-03-09
مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لکان / دکتر کامران لامعی
2021-03-14
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1): کانت / دکتر مسعود حسینی
2021-03-15
تحلیل گفتمان ؛ مطالعه موردی سینمای ایران / دکتر مصطفی مهرآئین
2021-03-16
زیبایی شناسی امر والا / دکتر گلنار نریمانی
2021-04-06
روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق/ دکتر میلاد نوری
2021-04-13
فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه شناسی / هنردکتر آرش حیدری
2021-04-20
تاریخ فلسفه غرب | ترم اول | ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-04-29
خیال در فلسفه این سینا / دکتر امیر مازیار
2021-05-05
تاریخ فلسفه غرب | ترم دوم | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو/ دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-05-17
تراروایت / دکتر بهمن نامور مطلق
2021-06-08
معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی / دکتر اسماعیل بنی اردلان
2021-06-17
زندگی، هنر و حیات اجتماعی / دکتر آرش حیدری
2021-06-28
گادامر، هرمنوتیک و زیبایی شناسی / دکتر امیر مازیار
2021-07-06
فلسفه کانت (1): متن خوانی نقد عقل محض / دکتر امیر مازیار
2021-07-08
زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری / دکتر آرش حیدری
2021-07-10
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) | از ورود اسلام تا حمله مغول / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-07-14
اندیشه فلسفی در عالم اسلام / دکتر میلاد نوری
2021-07-18
تاریخ فلسفه غرب | ترم سوم | خاستگاه های عقل مدرن / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-07-19
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (2)| فیشته و شلینگ / دکتر مسعود حسینی
2021-07-22
تفسیر هنر معاصر / دکتر امیر نصری
2021-07-24
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران| ترم سوم | از ربع رشیدی تا مکتب هرات / دکتر علی‌اصغر میرزایی مهر
2021-08-02
اپیزود ویژه شماره 1 | متفکران سده بیستم | ژولیا کریستوا
2021-08-11
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4)| مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان/ دکتر علی اصغر میرزایی مهر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-27
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران/ ترم یکم / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-02-27
اسطوره های ایرانی و آفرینش هنری / دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور
2021-03-02
پدیدار شناسی و اگزیستانسیالیسم / دکتر مهدی انصاری
2021-03-03
تفسیر نقاشی کاراواجو / دکتر امیر نصری
2021-03-07
مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفه کانت / دکتر امیر مازیار
2021-03-09
مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لکان / دکتر کامران لامعی
2021-03-14
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1): کانت / دکتر مسعود حسینی
2021-03-15
تحلیل گفتمان ؛ مطالعه موردی سینمای ایران / دکتر مصطفی مهرآئین
2021-03-16
زیبایی شناسی امر والا / دکتر گلنار نریمانی
2021-04-06
روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق/ دکتر میلاد نوری
2021-04-13
فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه شناسی / هنردکتر آرش حیدری
2021-04-20
تاریخ فلسفه غرب | ترم اول | ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-04-29
خیال در فلسفه این سینا / دکتر امیر مازیار
2021-05-05
تاریخ فلسفه غرب | ترم دوم | شکوه عقل یونانی: افلاطون و ارسطو/ دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-05-17
تراروایت / دکتر بهمن نامور مطلق
2021-06-08
معرفت شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی_اسلامی / دکتر اسماعیل بنی اردلان
2021-06-17
زندگی، هنر و حیات اجتماعی / دکتر آرش حیدری
2021-06-28
گادامر، هرمنوتیک و زیبایی شناسی / دکتر امیر مازیار
2021-07-06
فلسفه کانت (1): متن خوانی نقد عقل محض / دکتر امیر مازیار
2021-07-08
زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری / دکتر آرش حیدری
2021-07-10
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) | از ورود اسلام تا حمله مغول / دکتر علی اصغر میرزایی مهر
2021-07-14
اندیشه فلسفی در عالم اسلام / دکتر میلاد نوری
2021-07-18
تاریخ فلسفه غرب | ترم سوم | خاستگاه های عقل مدرن / دکتر محمد مهدی اردبیلی
2021-07-19
فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (2)| فیشته و شلینگ / دکتر مسعود حسینی
2021-07-22
تفسیر هنر معاصر / دکتر امیر نصری
2021-07-24
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران| ترم سوم | از ربع رشیدی تا مکتب هرات / دکتر علی‌اصغر میرزایی مهر
2021-08-02
اپیزود ویژه شماره 1 | متفکران سده بیستم | ژولیا کریستوا
2021-08-11
تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4)| مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان/ دکتر علی اصغر میرزایی مهر

Latest Episode