رادیو عجایب
Category True Crime
Published September 22, 2020
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

صدای از اعماق تاریکی برای نشان دادن چیزهای عجیب دنیا هستی از اهرام ثلاثه تا زندگی سوسک ها بعد از انفجار اتمی

Available Episodes

2018-08-23
رادیو عجایب قسمت اول : هتل سیسیل
2018-09-03
رادیو عجایب قسمت دوم : سندروم شهر بنفش
2018-10-03
رادیو عجایب قسمت سوم : دست نمیتواند پاک کند
2018-10-15
رادیو عجایب قسمت چهارم : رائلیان
2018-10-27
رادیو عجایب قسمت پنجم : اتاق 1046
2018-11-09
رادیو عجایب قسمت ششم : بذارید در آرامش بمیریم
2018-11-27
6EQUJ5 : رادیو عجایب قسمت هفتم
2018-12-31
رادیو عجایب قسمت هشتم : بابانوئل
2019-02-06
رادیو عجایب قسمت نهم : تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-06-08
رادیو عجایب قسمت دهم : بخش دوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-06-25
رادیو عجایب قسمت یازدهم : بخش سوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-07-16
رادیو عجایب قسمت دوازدهم : بخش چهارم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-08-03
رادیو عجایب قسمت سیزدهم : دیگر هیچ
2019-09-08
Sorni Nai : رادیو عجایب قسمت چهاردهم
2019-10-19
قسمت مکمل : راوکست اپیزود 11، جی.اف.کی
2019-10-19
J.F.K : رادیو عجایب قسمت پانزدهم
2019-11-27
رادیو عجایب قسمت شانزدهم : من ایرانی نیستم
2020-03-15
رادیو عجایب قسمت هفدهم: کلیسای شیطان - شماره اول
2020-03-18
رادیو عجایب قسمت هجدهم: کلیسای شیطان - شماره دوم
2020-05-02
لایوکست اول : موجودات فضایی
2020-05-05
رادیو عجایب قسمت نوزدهم: واکسن - بخش اول
2020-05-18
رادیو عجایب قسمت بیستم : واکسن - بخش دوم
2020-06-17
لایوکست دوم: قاتلین و قتل‌های سریالی
2020-06-23
رادیو عجایب قسمت بیست یکم : منطقه 51 - مزرعه بهشت
2020-06-24
قسمت بیست دوم رادیو عجایب : منطقه 51 - فضایی‌ها
2020-07-24
قسمت بیست سوم رادیو عجایب : آدم فضایی‌های تهران
2020-09-14
قسمت بیست چهارم رادیو عجایب : خانواده منسون - بخش اول
2020-09-22
قسمت بیست پنجم رادیو عجایب : خانواده منسون - بخش دوم
2021-01-09
قسمت بیست ششم رادیو عجایب : اهل هوا
2021-02-01
قسمت بیست هفتم رادیو عجایب : استون هنج : چرا و به چه دلیل ؟
2021-03-24
قسمت بیست هشتم رادیو عجایب : استون هنج : سنگ در برابر چوب
2021-03-27
قسمت ویژه عید رادیو عجایب : خودکشی اختاپوس
2021-04-29
قسمت سی رادیو عجایب : هیتلر : ظهور و سقوط
2021-05-21
لایوکست : قاتلین خیابان گاندی
2021-06-06
قسمت سی یک رادیو عجایب : هیتلر : شاهزاده‌ی تاریکی
2021-06-21
قسمت سی دوم رادیو عجایب : بهشت : یک واقعیت یا یک دروغ
2021-07-21
قسمت سی سوم رادیو عجایب : بهشت : کجا رو بگردیم ؟
2021-08-12
قسمت سی چهارم رادیو عجایب : مثلث برمودا : شماره اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-08-23
رادیو عجایب قسمت اول : هتل سیسیل
2018-09-03
رادیو عجایب قسمت دوم : سندروم شهر بنفش
2018-10-03
رادیو عجایب قسمت سوم : دست نمیتواند پاک کند
2018-10-15
رادیو عجایب قسمت چهارم : رائلیان
2018-10-27
رادیو عجایب قسمت پنجم : اتاق 1046
2018-11-09
رادیو عجایب قسمت ششم : بذارید در آرامش بمیریم
2018-11-27
6EQUJ5 : رادیو عجایب قسمت هفتم
2018-12-31
رادیو عجایب قسمت هشتم : بابانوئل
2019-02-06
رادیو عجایب قسمت نهم : تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-06-08
رادیو عجایب قسمت دهم : بخش دوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-06-25
رادیو عجایب قسمت یازدهم : بخش سوم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-07-16
رادیو عجایب قسمت دوازدهم : بخش چهارم تاریخچه مختصر جادو و جادوگری
2019-08-03
رادیو عجایب قسمت سیزدهم : دیگر هیچ
2019-09-08
Sorni Nai : رادیو عجایب قسمت چهاردهم
2019-10-19
قسمت مکمل : راوکست اپیزود 11، جی.اف.کی
2019-10-19
J.F.K : رادیو عجایب قسمت پانزدهم
2019-11-27
رادیو عجایب قسمت شانزدهم : من ایرانی نیستم
2020-03-15
رادیو عجایب قسمت هفدهم: کلیسای شیطان - شماره اول
2020-03-18
رادیو عجایب قسمت هجدهم: کلیسای شیطان - شماره دوم
2020-05-02
لایوکست اول : موجودات فضایی
2020-05-05
رادیو عجایب قسمت نوزدهم: واکسن - بخش اول
2020-05-18
رادیو عجایب قسمت بیستم : واکسن - بخش دوم
2020-06-17
لایوکست دوم: قاتلین و قتل‌های سریالی
2020-06-23
رادیو عجایب قسمت بیست یکم : منطقه 51 - مزرعه بهشت
2020-06-24
قسمت بیست دوم رادیو عجایب : منطقه 51 - فضایی‌ها
2020-07-24
قسمت بیست سوم رادیو عجایب : آدم فضایی‌های تهران
2020-09-14
قسمت بیست چهارم رادیو عجایب : خانواده منسون - بخش اول
2020-09-22
قسمت بیست پنجم رادیو عجایب : خانواده منسون - بخش دوم
2021-01-09
قسمت بیست ششم رادیو عجایب : اهل هوا
2021-02-01
قسمت بیست هفتم رادیو عجایب : استون هنج : چرا و به چه دلیل ؟
2021-03-24
قسمت بیست هشتم رادیو عجایب : استون هنج : سنگ در برابر چوب
2021-03-27
قسمت ویژه عید رادیو عجایب : خودکشی اختاپوس
2021-04-29
قسمت سی رادیو عجایب : هیتلر : ظهور و سقوط
2021-05-21
لایوکست : قاتلین خیابان گاندی
2021-06-06
قسمت سی یک رادیو عجایب : هیتلر : شاهزاده‌ی تاریکی
2021-06-21
قسمت سی دوم رادیو عجایب : بهشت : یک واقعیت یا یک دروغ
2021-07-21
قسمت سی سوم رادیو عجایب : بهشت : کجا رو بگردیم ؟
2021-08-12
قسمت سی چهارم رادیو عجایب : مثلث برمودا : شماره اول

Latest Episode