رادیو غزال - پادکست گروه مشاوران کسب و کار غزال
Category Business
Published February 12, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو غزال در راستای انتقال محتواهای آموزشی در حوزه رشد و اسکیل کسب و کارها مطالب را منتشر میکند.

Available Episodes

2020-11-30
تفاوت استارتاپ و اسکیل آپ
2020-11-30
رشد کسب و کارها I چرخه عمر کسب و کارها
2020-11-30
انتقال استارتاپ به اسکیل آپ
2020-12-01
قابلیت رشد کسب و کارها
2020-12-10
نقش ساختار در اسکیل آپ کسب و کارها
2020-12-18
تامین منابع مالی در اسکیل آپ
2020-12-18
اسکیل آپ یعنی چی؟
2020-12-18
مدل کسب و کار را چگونه اسکیل پذیر کنیم؟
2021-01-17
۷ تفاوت استارتاپ و اسکیل آپ
2021-02-05
۵ نکته کلیدی اسکیل آپ
2021-02-05
استراتژی در شرکت های اسکیل آپ
2021-02-09
دره مرگ استارتاپها
2021-02-12
جلسات روزانه و هفتگی در شرکت های اسکیل آپ
2021-02-12
هشت مشخصه اصلی استارتاپها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-30
تفاوت استارتاپ و اسکیل آپ
2020-11-30
رشد کسب و کارها I چرخه عمر کسب و کارها
2020-11-30
انتقال استارتاپ به اسکیل آپ
2020-12-01
قابلیت رشد کسب و کارها
2020-12-10
نقش ساختار در اسکیل آپ کسب و کارها
2020-12-18
تامین منابع مالی در اسکیل آپ
2020-12-18
اسکیل آپ یعنی چی؟
2020-12-18
مدل کسب و کار را چگونه اسکیل پذیر کنیم؟
2021-01-17
۷ تفاوت استارتاپ و اسکیل آپ
2021-02-05
۵ نکته کلیدی اسکیل آپ
2021-02-05
استراتژی در شرکت های اسکیل آپ
2021-02-09
دره مرگ استارتاپها
2021-02-12
جلسات روزانه و هفتگی در شرکت های اسکیل آپ
2021-02-12
هشت مشخصه اصلی استارتاپها

Latest Episode