رادیو لب‌خط
Published October 19, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو لب‌خط کاری است از نوجوانان و جوانان محله‌ی لب‌خط شوش در مورد مسائل اجتماعی

Available Episodes

2020-03-26
قسمت اول: عید نوروز
2020-04-05
قسمت دوم: جوانی
2020-04-30
قسمت سوم: معلم
2020-05-21
قسمت چهارم: رمضان
2020-06-12
قسمت پنجم: علی کاپیتان
2020-07-22
قسمت ششم: مسئله‌ی ازدواج
2020-09-22
قسمت هشتم: بوی ماه مهر
2020-10-19
قسمت نهم: امنیت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-26
قسمت اول: عید نوروز
2020-04-05
قسمت دوم: جوانی
2020-04-30
قسمت سوم: معلم
2020-05-21
قسمت چهارم: رمضان
2020-06-12
قسمت پنجم: علی کاپیتان
2020-07-22
قسمت ششم: مسئله‌ی ازدواج
2020-09-22
قسمت هشتم: بوی ماه مهر
2020-10-19
قسمت نهم: امنیت

Latest Episode