رادیو مثلث - Radio Mosalas
Published December 29, 2020
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان تجربه آزار جنسی آدم ها از زبان و نگاه خودشون

Available Episodes

2020-03-19
رادیو مثلث که بود و چه کرد
2020-03-26
مثلث اول: من رو دوباره برگردوند توی تخت
2020-03-28
مثلث دوم : دوازده سالگی با پیراهن قرمز
2020-04-01
مثلث سوم : 14 سال آزارجنسی
2020-04-02
مثلث چهارم: غنچه ای بودم که دوباره پرپر شدم
2020-04-05
مثلث پنجم: نمیخواستم تنهاتر از این بشم
2020-04-07
مثلث ششم: این اتفاق پایان همه چیز نیست
2020-04-17
مثلث هفتم: فکرشم نمیکردم که زنده بمونم
2020-04-21
مثلث هشتم: خانوادم میخوان من رو پاک کنن
2020-04-26
مثلث نهم: برای همه, همیشه فرصت هست
2020-05-01
مثلث دهم: شیشه ای که شکست رو من نشکسته بودم
2020-05-08
مثلث یازدهم: روی جای زخم دستم تتو زدم
2020-05-16
مثلث دوازدهم: نذاشتم این اتفاق زندگیمو خراب کنه
2020-05-30
مثلث سیزدهم: نمی تونستم جلوشو بگیرم چون دختر بود
2020-06-06
آزارهای خیابانی - قسمت اول
2020-06-14
مثلث چهاردهم: توی همون کلاسی که بودیم به من تجاوز کرد
2020-06-29
مثلث پانزدهم: اگر ادعا کنم به من تجاوز شده احتمالا همه بهم میخندن
2020-07-11
میان مثلثی اول: مهمترین چیز آگاهیه
2020-07-23
مثلث شانزدهم: میگفتن بی آبرومون کردی و باید بمیری
2020-08-09
مثلث هفدهم: من با این تنهایی چه کار می‌کردم؟
2020-08-23
مثلث هجدهم: نمیدونستم باید به کی بگم
2020-09-12
مثلث نوزدهم: حتی نمیدونستم کاری که داره با من میکنه چیه
2020-09-28
مثلث بیستم: یه کوله سنگین روی شونه هام بود
2020-10-18
میان مثلثی دوم: قانون حمایت میکنه
2020-11-28
مثلث بیست و یکم: روی خرابه هایی از گذشته ام ایستاده ام
2020-11-29
مثلث بیست و دوم : من از درد فریاد می کشیدم
2020-12-13
مثلث بیست و سوم: با پای خودم رفتم
2020-12-29
میان مثلثی سوم: همه چیز از خانواده شروع میشه
2021-02-18
آزارهای خیابانی - قسمت دوم
2021-03-10
ویژه هشتم مارس: زنانی که با شکستن سکوتشان دنیا را دگرگون کردند
2021-04-29
مثلث بیست و چهارم: انتظار نداشتم بهم آسیب بزنه
2021-06-06
میان مثلثی چهارم: اختلال استرس پس از سانحه
2021-06-07
میان مثلثی چهارم: اختلال استرس پس از سانحه
2021-07-20
مثلث بیست و پنجم: پر از خشم بودم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-19
رادیو مثلث که بود و چه کرد
2020-03-26
مثلث اول: من رو دوباره برگردوند توی تخت
2020-03-28
مثلث دوم : دوازده سالگی با پیراهن قرمز
2020-04-01
مثلث سوم : 14 سال آزارجنسی
2020-04-02
مثلث چهارم: غنچه ای بودم که دوباره پرپر شدم
2020-04-05
مثلث پنجم: نمیخواستم تنهاتر از این بشم
2020-04-07
مثلث ششم: این اتفاق پایان همه چیز نیست
2020-04-17
مثلث هفتم: فکرشم نمیکردم که زنده بمونم
2020-04-21
مثلث هشتم: خانوادم میخوان من رو پاک کنن
2020-04-26
مثلث نهم: برای همه, همیشه فرصت هست
2020-05-01
مثلث دهم: شیشه ای که شکست رو من نشکسته بودم
2020-05-08
مثلث یازدهم: روی جای زخم دستم تتو زدم
2020-05-16
مثلث دوازدهم: نذاشتم این اتفاق زندگیمو خراب کنه
2020-05-30
مثلث سیزدهم: نمی تونستم جلوشو بگیرم چون دختر بود
2020-06-06
آزارهای خیابانی - قسمت اول
2020-06-14
مثلث چهاردهم: توی همون کلاسی که بودیم به من تجاوز کرد
2020-06-29
مثلث پانزدهم: اگر ادعا کنم به من تجاوز شده احتمالا همه بهم میخندن
2020-07-11
میان مثلثی اول: مهمترین چیز آگاهیه
2020-07-23
مثلث شانزدهم: میگفتن بی آبرومون کردی و باید بمیری
2020-08-09
مثلث هفدهم: من با این تنهایی چه کار می‌کردم؟
2020-08-23
مثلث هجدهم: نمیدونستم باید به کی بگم
2020-09-12
مثلث نوزدهم: حتی نمیدونستم کاری که داره با من میکنه چیه
2020-09-28
مثلث بیستم: یه کوله سنگین روی شونه هام بود
2020-10-18
میان مثلثی دوم: قانون حمایت میکنه
2020-11-28
مثلث بیست و یکم: روی خرابه هایی از گذشته ام ایستاده ام
2020-11-29
مثلث بیست و دوم : من از درد فریاد می کشیدم
2020-12-13
مثلث بیست و سوم: با پای خودم رفتم
2020-12-29
میان مثلثی سوم: همه چیز از خانواده شروع میشه
2021-02-18
آزارهای خیابانی - قسمت دوم
2021-03-10
ویژه هشتم مارس: زنانی که با شکستن سکوتشان دنیا را دگرگون کردند
2021-04-29
مثلث بیست و چهارم: انتظار نداشتم بهم آسیب بزنه
2021-06-06
میان مثلثی چهارم: اختلال استرس پس از سانحه
2021-06-07
میان مثلثی چهارم: اختلال استرس پس از سانحه
2021-07-20
مثلث بیست و پنجم: پر از خشم بودم

Latest Episode