رادیو مردم نگار
Published March 20, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از این پادکست، روایتی مردم نگارانه که بر آمده از پژوهش های اجتماعیِ میدانی است را می شنویم. این روایت ها سیری داستانی پیدا کرده اند، به صورت جستارهای روایی، و با صدای خود پژوهشگر/مولف ارائه می گردند. فصل اول: ما نامرئی نیستیم... طراح و سردبیر: شیوا علی نقیان، دکترای انسان شناسی

Available Episodes

2020-02-08
RadioMardomnegar, Episode 1
2020-06-02
episode 02 Radio.Mardomnegar
2020-08-17
episode 3
2020-11-20
اپیزود چهارم، مرگ کسب و کار من است
2021-03-20
RADIO MARDOMNEGAR, 5
2021-03-20
RADIO MARDOMNEGAR, 5
2021-07-31
زرد، مثل یک جانباز هجده درصد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-08
RadioMardomnegar, Episode 1
2020-06-02
episode 02 Radio.Mardomnegar
2020-08-17
episode 3
2020-11-20
اپیزود چهارم، مرگ کسب و کار من است
2021-03-20
RADIO MARDOMNEGAR, 5
2021-03-20
RADIO MARDOMNEGAR, 5
2021-07-31
زرد، مثل یک جانباز هجده درصد

Latest Episode