رادیو نوسان
Category Business
Published April 21, 2021
Episodes 215

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر روز صبح حوالی ساعت 11 مهمترین اخبار اقتصادی روز و هر بعدازظهر حوالی ساعت 14 اخبار بازرگانی رو از رادیو نوسان بشنوید.

Available Episodes

2020-08-12
اخبار اقتصادی 22 مرداد
2020-08-12
اخبار بازرگانی 22 مرداد
2020-08-15
احبار اقتصادی 25 مرداد
2020-08-15
اخبار بازرگانی 25 مرداد
2020-08-16
احبار اقتصادی 26 مرداد
2020-08-16
اخبار بازرگانی 26 مرداد
2020-08-17
اخبار اقتصادی 27 مرداد
2020-08-17
اخبار بازرگانی 27 مرداد
2020-08-18
اخبار اقتصادی 28 مرداد
2020-08-18
اخبار بازرگانی 28 مرداد
2020-08-19
اخبار اقتصادی 29 مرداد
2020-08-19
اخبار بازرگانی 29 مرداد
2020-08-22
اخبار اقتصادی 1 شهریور
2020-08-22
اخبار بازرگانی 1 شهریور
2020-08-23
اخبار اقتصادی 2 شهریور
2020-08-24
اخبار بازرگانی 2 شهریور
2020-08-24
اخبار اقتصادی 3 شهریور
2020-08-24
اخبار بازرگانی 3 شهریور
2020-08-25
اخبار اقتصادی 4 شهریور
2020-08-25
اخبار بازرگانی 4 شهریور
2020-08-26
اخبار اقتصادی 5 شهریور
2020-08-26
اخبار بازرگانی 5 شهریور
2020-08-31
اخبار اقتصادی 10 شهریور
2020-08-31
اخبار بازرگانی 10 شهریور
2020-09-01
اخبار اقتصادی 11 شهریور
2020-09-01
اخبار بازرگانی 11 شهریور
2020-09-02
اخبار اقتصادی 12 شهریور
2020-09-02
اخبار بازرگانی 12 شهریور
2020-09-05
اخبار اقتصادی 15 شهریور
2020-09-05
اخبار بازرگانی 15 شهریور
2020-09-06
اخبار اقتصادی 16 شهریور
2020-09-06
اخبار بازرگانی 16 شهریور
2020-09-07
اخبار اقتصادی 17 شهریور
2020-09-07
اخبار بازرگانی 17 شهریور
2020-09-08
اخبار اقتصادی 18 شهریور
2020-09-08
اخبار بازرگانی 18 شهریور
2020-09-09
اخبار اقتصادی 19 شهریور
2020-09-09
اخبار بازرگانی 19 شهریور
2020-09-12
اخبار اقتصادی 22 شهریور
2020-09-13
اخبار اقتصادی 23 شهریور
2020-09-13
اخبار بازرگانی 22 شهریور
2020-09-13
اخبار بازرگانی 23 شهریور
2020-09-14
اخبار اقتصادی 24 شهریور
2020-09-14
اخبار بازرگانی 24 شهریور
2020-09-15
اخبار اقتصادی 25 شهریور
2020-09-15
اخبار بازررگانی 25 شهریور
2020-09-19
اخبار اقتصادی 26 شهریور
2020-09-19
اخبار بازرگانی 26 شهریور
2020-09-19
اخبار اقتصادی 29 شهریور
2020-09-19
اخبار بازرگانی 29 شهریور
2020-09-20
اخبار اقتصادی 30 شهریور
2020-09-20
اخبار بازرگانی 30 شهریور
2020-09-21
اخبار اقتصادی 31 شهریور
2020-09-21
اخبار بازرگانی 31 شهریور
2020-09-22
اخبار اقتصادی 1 مهر
2020-09-22
اخبار بازرگانی 1 مهر
2020-09-23
اخبار اقتصادی 2 شهریور
2020-09-23
اخبار بازرگانی 2 شهریور
2020-09-26
اخبار اقتصادی 5 مهرماه
2020-09-26
اخبار بازرگانی 5 مهر
2020-09-27
اخبار اقتصادی 6 مهر
2020-09-27
اخبار بازرگانی 6 مهر
2020-09-28
اخبار اقتصادی 7 مهر
2020-09-28
اخبار بازرگانی 7 مهر
2020-09-29
اخبار اقتصادی 8 مهر
2020-09-29
اخبار بازرگانی 8 مهر
2020-09-30
اخبار اقتصادی 9 مهر
2020-09-30
اخبار بازرگانی 9 مهر
2020-10-03
اخبار اقتصادی 12 مهر
2020-10-03
اخبار بازرگانی 12 مهر
2020-10-04
اخبار اقتصادی 13 مهر
2020-10-04
اخبار بازرگانی 13 مهر
2020-10-05
اخبار اقتصادی 14 مهر
2020-10-05
اخبار بازرگانی 14 مهر
2020-10-06
اخبار اقتصادی 15 مهر
2020-10-06
اخبار بازرگانی 15 مهر
2020-10-07
اخبار اقتصادی 16 مهر
2020-10-07
اخبار بازرگانی 16 مهر
2020-10-10
اخبار بازرگانی 19 مهر
2020-10-10
اخبار بازرگانی 19 مهر
2020-10-11
اخبار اقصادی 20 مهر
2020-10-11
اخبار بازرگانی 20 مرداد
2020-10-12
اخبار اقتصادی 21 مهر
2020-10-12
اخبار بازرگانی 21 مهر
2020-10-13
اخبار اقتصادی 22 مهر
2020-10-14
اخبار اقتصادی 23 مهر
2020-10-14
اخبار بازرگانی 23 مهر
2020-10-18
اخبار اقتصادی 27 مهر
2020-10-18
اخبار بازرگانی 27 مهر
2020-10-19
اخبار اقتصادی 28 مهر
2020-10-19
اخبار بازرگانی 28 مهر
2020-10-20
اخبار اقتصادی 29 مهر
2020-10-20
اخبار بازرگانی 29 مهر
2020-10-21
اخبار اقتصادی 30 مهر
2020-10-21
اخبار بازرگانی 30 مهر
2020-10-24
اخبار اقتصادی 3 آبان
2020-10-24
اخبار بازرگانی 3 آبان
2020-10-26
اخبار اقتصادی 5آبان
2020-10-26
اخبار بازرگانی 5 آبان
2020-10-27
اخبار اقتصادی 6 آبان
2020-10-27
اخبار بازرگانی 6 آبان
2020-10-28
اخبار اقتصادی 7 آبان
2020-10-28
اخبار بازرگانی 7 آبان
2020-10-31
اخبار اقتصادی 10 آبان
2020-10-31
اخبار بازرگانی 10آبان
2020-11-01
اخبار اقتصادی 11 آبان
2020-11-01
اخبار بازرگانی 11 آبان
2020-11-02
اخبار اقتصادی 12 آبان
2020-11-02
اخبار بازرگانی 12 آبان
2020-11-04
اخبار اقتصادی 14 آبان
2020-11-04
اخبار بازرگانی 14 آبان
2020-11-07
اخبار اقتصادی 17 آبان
2020-11-07
اخبار بازرگانی 17 آبان
2020-11-08
اخبار اقتصادی 18 آبان
2020-11-08
اخبار بازرگانی 18 آبان
2020-11-09
اخبار اقتصادی 19 آبان
2020-11-09
اخبار بازرگانی 19 آبان
2020-11-10
اخبار اقتصادی 20 آبان
2020-11-10
اخبار بازرگانی 20 آبان
2020-11-11
اخبار اقتصادی 21 آبان
2020-11-11
gtg 13990821
2020-11-15
اخبار اقتصادی 25 آبان
2020-11-17
اخبار اقتصادی 26 آبان
2020-11-17
اخبار اقتصادی 27 آبان
2020-11-17
اخبار بازرگانی 26 آبان
2020-11-17
اخبار بازرگانی 27 آبان
2020-11-18
اخبار اقتصادی 28 آبان
2020-11-21
اخبار اقتصادی 1 آذر
2020-11-21
اخبار بازرگانی 1 آذر
2020-11-22
اخبار اقتصادی 2 آذر
2020-11-22
اخبار بازرگانی 2آذر
2020-11-23
اخبار اقتصادی 3 آذر
2020-11-24
اخبار اقتصادی 4 آذر
2020-11-24
اخبار بازرگانی 3 آذر
2020-11-24
اخبار بازرگانی 4 آذر
2020-11-25
اخبار اقتصادی 5 آذر
2020-11-25
اخبار بازرگانی 5 آذر
2020-11-28
اخبار اقتصادی 8 آذر
2020-11-29
اخبار بازرگانی 8 آذر
2020-11-29
اخبار بازرگانی 9 آذر
2020-11-29
اخبار اقتصادی 9 آذر
2020-12-01
اخبار اقتصادی 10 آذر
2020-12-01
اخبار اقتصادی 11 آذر
2020-12-01
اخبار بازرگانی 10 آذر
2020-12-01
اخبار بازرگانی 11 آذر
2020-12-02
اخبار اقتصادی 12 آذر
2020-12-02
اخبار بازرگانی 12 آذر
2020-12-05
اخبار بازرگانی 15 آذر
2020-12-05
اخبار اقتصادی 15 آذر
2020-12-06
اخبار اقتصادی 16 آذر
2020-12-06
اخبار بازرگانی 16 آذر
2020-12-07
اخبار اقتصادی 17 آذر
2020-12-07
اخبار بازرگانی 17 آذر
2020-12-09
اخبار اقتصادی 18 آذر
2020-12-09
اخبار بازرگانی 18 آذر
2020-12-09
اخبار اقتصادی 19 آذر
2020-12-09
اخبار بازرگانی 19 آذر
2020-12-12
اخبار اقتصادی 22 آذر
2020-12-12
اخبار بازرگانی 22 آذر
2020-12-14
اخبار اقتصادی 23 آذر
2020-12-14
اخبار اقتصادی 24 آذر
2020-12-14
اخبار بازرگانی 23 آذر
2020-12-16
اخبار اقتصادی 25 آذر
2020-12-16
اخبار بازرگانی 24 آذر
2020-12-16
اخبار بازرگانی 25 آذر
2020-12-22
اخبار اقتصادی 29 آذر
2020-12-22
اخبار اقتصادی 30 آذر
2020-12-22
اخبار اقتصادی 1 دی
2020-12-22
اخبار بازرگانی 29 آذر
2020-12-22
اخبار بازرگانی 30 آذر
2020-12-22
اخبار بازرگانی 1 دی
2020-12-23
اخبار اقتصادی 2 دی
2020-12-23
اخبار بازرگانی 2 دی
2021-04-06
اخباراقتصادی 16 فروردین
2021-04-06
اخباراقتصادی 17 فروردین
2021-04-06
اخباراقتصادی 15 فروردین
2021-04-06
اخباربازرگانی 15 فروردین
2021-04-06
اخباربازرگانی 16 فروردین
2021-04-06
اخباربازرگانی 17 فروردین
2021-04-07
اخبار بازار طلا؛ بورس؛ دلار؛ ارزرمزها؛ مسکن و خودرو؛ امروز 18 فروردین
2021-04-07
اخباربازرگانی 18 فروردین
2021-04-10
اخبار اقتصادی21فروردین
2021-04-10
اخباربازرگانی 21فروردین
2021-04-11
اخباراقتصادی 22 فروردین
2021-04-17
اخباراقتصادی 28 فروردین
2021-04-18
اخباراقتصادی 29 فروردین
2021-04-19
اخباراقتصادی 30 فروردین
2021-04-21
اخباراقتصادی 1 اردیبهشت
2021-04-24
اخباراقتصادی 4 اردیبهشت
2021-04-26
اخباراقتصادی 6 اردیبهشت
2021-04-28
اخباراقتصادی 8 اردیبهشت
2021-05-01
اخباراقتصادی 11 اردیبهشت
2021-05-02
اخباراقتصادی 12 اردیبهشت
2021-05-05
اخباراقتصادی 15 اردیبهشت
2021-05-08
اخباراقتصادی 18 اردیبهشت
2021-05-09
اخباراقتصادی 19 اردیبهشت
2021-05-11
اخباراقتصادی 21 اردیبهشت
2021-05-12
اخباراقتصادی 22 اردیبهشت
2021-05-15
اخباراقتصادی 25 اردیبهشت
2021-05-16
اخباراقتصادی 26 اردیبهشت
2021-05-17
اخباراقتصادی 27اردیبهشت
2021-05-19
اخباراقتصادی 29 اردیبهشت
2021-05-22
اخباراقتصادی 1 خرداادmp3
2021-05-24
اخباربازرگانی 3 خرداد
2021-05-26
اخباربازرگانی 5 خرداد
2021-05-29
اخباربازرگانی 8 خرداد (1)
2021-05-30
اخبار بازرگانی ۹ خرداد
2021-06-07
اخباربازرگانی 17 خرداد
2021-06-09
اخباربازرگانی 19 اسفند
2021-06-13
اخباربازرگانی 23 خرداد
2021-06-16
اخباربازرگانی 26خرداد
2021-06-19
اخباربازرگانی 29 خرداد
2021-06-21
اخباربازرگانی 31 خرداد
2021-07-17
اخباربازرگانی 26 تیر
2021-07-19
اخبار بازرگانی 28 تیر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-12
اخبار اقتصادی 22 مرداد
2020-08-12
اخبار بازرگانی 22 مرداد
2020-08-15
احبار اقتصادی 25 مرداد
2020-08-15
اخبار بازرگانی 25 مرداد
2020-08-16
احبار اقتصادی 26 مرداد
2020-08-16
اخبار بازرگانی 26 مرداد
2020-08-17
اخبار اقتصادی 27 مرداد
2020-08-17
اخبار بازرگانی 27 مرداد
2020-08-18
اخبار اقتصادی 28 مرداد
2020-08-18
اخبار بازرگانی 28 مرداد
2020-08-19
اخبار اقتصادی 29 مرداد
2020-08-19
اخبار بازرگانی 29 مرداد
2020-08-22
اخبار اقتصادی 1 شهریور
2020-08-22
اخبار بازرگانی 1 شهریور
2020-08-23
اخبار اقتصادی 2 شهریور
2020-08-24
اخبار بازرگانی 2 شهریور
2020-08-24
اخبار اقتصادی 3 شهریور
2020-08-24
اخبار بازرگانی 3 شهریور
2020-08-25
اخبار اقتصادی 4 شهریور
2020-08-25
اخبار بازرگانی 4 شهریور
2020-08-26
اخبار اقتصادی 5 شهریور
2020-08-26
اخبار بازرگانی 5 شهریور
2020-08-31
اخبار اقتصادی 10 شهریور
2020-08-31
اخبار بازرگانی 10 شهریور
2020-09-01
اخبار اقتصادی 11 شهریور
2020-09-01
اخبار بازرگانی 11 شهریور
2020-09-02
اخبار اقتصادی 12 شهریور