رادیو نیست
Published July 23, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

.رادیو نیست؛ روایت مکان‌های خاموش رادیو نیست روایت مکان‌هایی است که در زمان خود به دلیلی مؤثر بوده‌اند و اکنون یا نیستند یا تغییر کابری داده‌اند.

Available Episodes

2019-10-23
اپیزود اول: هتل میامی
2019-11-26
اپیزود دوم: درایوین سینما
2019-12-21
اپیزود سوم: امجدیه
2020-01-20
اپیزود چهارم: پلاسکو
2020-02-19
اپیزود پنجم: قلعه(شهرنو)
2020-03-17
اپیزود ششم: کـــوچینی
2020-04-19
اپیزود هفتم: رادیوســیتی
2020-05-20
اپیزود هشتم: شــهربازی
2020-06-20
اپیزود نهم: بولینگ عبده
2020-07-21
اپیزود دهم: تئاتر نصر
2020-08-21
اپیزود یازدهم: کافه بلدیه
2020-09-22
اپیزود دوازدهم: باغ نگارستان
2020-10-22
اپیزود سیزدهم: باکارا
2020-11-21
اپیزود چهاردهم: زندان قصر
2020-12-20
اپیزود پانزدهم: خانه اتحادیه
2021-01-20
اپیزود شانزدهم: خاک سفید
2021-02-19
اپیزود هفدهم: هتل اینترنشنال
2021-03-19
اپیزود هجدهم: کاخ جوانان
2021-04-21
اپیزود نوزدهم: عکاسخانه خادم
2021-05-21
اپیزود بیستم: سینما متروپل
2021-06-22
اپیزود بیست و یکم: کشتی رافائل
2021-07-23
اپیزود بیست و دوم: فرانکلین

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-23
اپیزود اول: هتل میامی
2019-11-26
اپیزود دوم: درایوین سینما
2019-12-21
اپیزود سوم: امجدیه
2020-01-20
اپیزود چهارم: پلاسکو
2020-02-19
اپیزود پنجم: قلعه(شهرنو)
2020-03-17
اپیزود ششم: کـــوچینی
2020-04-19
اپیزود هفتم: رادیوســیتی
2020-05-20
اپیزود هشتم: شــهربازی
2020-06-20
اپیزود نهم: بولینگ عبده
2020-07-21
اپیزود دهم: تئاتر نصر
2020-08-21
اپیزود یازدهم: کافه بلدیه
2020-09-22
اپیزود دوازدهم: باغ نگارستان
2020-10-22
اپیزود سیزدهم: باکارا
2020-11-21
اپیزود چهاردهم: زندان قصر
2020-12-20
اپیزود پانزدهم: خانه اتحادیه
2021-01-20
اپیزود شانزدهم: خاک سفید
2021-02-19
اپیزود هفدهم: هتل اینترنشنال
2021-03-19
اپیزود هجدهم: کاخ جوانان
2021-04-21
اپیزود نوزدهم: عکاسخانه خادم
2021-05-21
اپیزود بیستم: سینما متروپل
2021-06-22
اپیزود بیست و یکم: کشتی رافائل
2021-07-23
اپیزود بیست و دوم: فرانکلین

Latest Episode