رادیو هم آوا
Published December 27, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو هم آوا قصد دارد به زبانی ساده و صمیمی اما به شیوه ای تخصصی و قابل اعتماد، شما را با دانش روانکاوی آشنا کند

Available Episodes

2020-01-19
اپیزود ۱ جهان گرد پول میگرده
2020-03-05
اپیزود 2 جهان گرد پول میگرده بخش دوم
2020-04-18
اپیزود 3 پرانتز باز: کرونا
2020-04-19
اپیزود 4- روابط بین فردی اولین دیدار
2020-05-28
اپیزود 5-روابط بین فردی، تصورات رمانتیک درمورد عشق- بخش اول
2020-06-27
اپیزود 6- روابط بین فردی، تصورات رمانتیک درمورد عشق- بخش دوم
2020-08-09
اپیزود 7- هنر گفت و شنود ـ قسمت اول
2020-10-28
اپیزود 8- هنر گفت و شنود-قسمت دوم
2020-12-26
اپیزود 10- وقتی با زبان حرف نمی زنیم
2021-01-25
اپیزود 11- که عشق آسان نمود اول
2021-03-11
اپیزود 12- خیال پردازی جنسی
2021-06-03
اپیزود 13 - پورنوگرافی و رابطه ی جنسی
2021-06-03
اپیزود 13 - پورنوگرافی و رابطه ی جنسی
2021-07-19
اپیزود 14- نمایشنامه ها و افسانه های جنسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-19
اپیزود ۱ جهان گرد پول میگرده
2020-03-05
اپیزود 2 جهان گرد پول میگرده بخش دوم
2020-04-18
اپیزود 3 پرانتز باز: کرونا
2020-04-19
اپیزود 4- روابط بین فردی اولین دیدار
2020-05-28
اپیزود 5-روابط بین فردی، تصورات رمانتیک درمورد عشق- بخش اول
2020-06-27
اپیزود 6- روابط بین فردی، تصورات رمانتیک درمورد عشق- بخش دوم
2020-08-09
اپیزود 7- هنر گفت و شنود ـ قسمت اول
2020-10-28
اپیزود 8- هنر گفت و شنود-قسمت دوم
2020-12-26
اپیزود 10- وقتی با زبان حرف نمی زنیم
2021-01-25
اپیزود 11- که عشق آسان نمود اول
2021-03-11
اپیزود 12- خیال پردازی جنسی
2021-06-03
اپیزود 13 - پورنوگرافی و رابطه ی جنسی
2021-06-03
اپیزود 13 - پورنوگرافی و رابطه ی جنسی
2021-07-19
اپیزود 14- نمایشنامه ها و افسانه های جنسی

Latest Episode