رادیو هیچ‌کیدز - Radio Hichkids
Category News
Published March 29, 2021
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو هیچ کیدز، پادکست رادیوئی مجموعه منجنیق است

Available Episodes

2014-10-17
ریزوم شماره‌ی هفت | چ مثل چگونه فیلم فاشیستی بسازیم؟
2015-01-04
ریزوم شماره‌‌‌‌‌‌‌ی هشت | جدال نادر با بهاره در نیم‌روز تخمی تهران
2015-02-11
ریزوم شمار‌ه‌ی نهم | روزگار دوزخی خانم ملکه
2015-04-29
ریزوم شماره‌ی دهم | منی که دست ندارم، چگونه کف بزنم؟
2015-06-02
ریزوم شماره‌ی یازدهم | تپه‌های اوین و حروف سربی روزنامه
2015-08-03
ریزوم شماره‌ی دوازدهم | از مک‌دونالد و شیاطین دیگر
2015-10-02
ریزوم شماره‌ی سیزدهم | پاتیناژ روی سیم‌خاردار
2015-12-22
ریزوم شماره‌ی چهاردهم | کاشفانِ فروتنِ جمکران
2016-02-04
!ریزوم شماره‌ی پانزدهم | نوار که پا نداره
2016-08-18
ریزوم شماره‌ی شانزدهم | مجلس شبیه‌خوانی کرگدن‌ها
2016-10-27
ریزوم شماره‌ی هفدهم | شهرزاد و قصه‌های هزار و یک میلیون دلاری
2017-03-02
شماره صفر
2017-03-27
هیچ‌کیدز یک| راهنمای گام به گام پرتاب تلویزیون از پنجره
2017-05-06
نویز اول | اختلال از اعماق معدن یورت
2017-08-07
نویز دوم | #بیگارورزی
2017-09-22
نویز سوم | از زخم هپکو و آذرآب
2017-10-20
هیچ‌کیدز دو | سینما پادگان است
2018-06-30
نویز چهارم | چه کسی «امید» را کشت؟
2018-08-01
نویز پنجم | فقر، فضیلت، احتضار
2018-09-13
نویز ششم | در آستانه‌ی فصلی گند
2018-10-04
نویز هفتم | دزدانِ ماهِ دی
2018-11-09
نویز هشتم | زباله‌ها، برگه‌های تردد و کابُلی که خیلی دور است
2019-01-06
نویز نهم | ما هم صدای خودمان را داریم
2019-03-12
نویز دهم | از مزارع روی و زخم‌های ریه
2019-11-23
هیچ‌کیدز سه | باتوم‌های خوب، باتوم‌های بد
2019-12-28
هیچ‌کیدز چهار | جیب‌های بازِ کاملن گشاد
2020-01-08
آگِر | شماره‌ی یک | مرگ کسب و کار من است
2020-01-14
هیچ کیدز پنج | انهدام قاسم
2020-03-17
هیچ‌کیدز شش | کشتار به وقت روزهای اسفند
2020-04-19
آگِر | شماره‌ی دو | سرگذشت ویرانه چنین بود
2020-05-23
هیچ‌کیدز هفت | لطفن ماسک بزنید! منطقه‌ی آلوده با ویروس سرمایه‌داری
2020-08-17
هیچ‌کیدز هشت | عدالت به شرط ساطور
2021-01-14
هیچ‌کیدز نُه | شام آخر با کرونا
2021-03-29
آگِر | شماره‌ی سه | جهانی وارونه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2014-10-17
ریزوم شماره‌ی هفت | چ مثل چگونه فیلم فاشیستی بسازیم؟
2015-01-04
ریزوم شماره‌‌‌‌‌‌‌ی هشت | جدال نادر با بهاره در نیم‌روز تخمی تهران
2015-02-11
ریزوم شمار‌ه‌ی نهم | روزگار دوزخی خانم ملکه
2015-04-29
ریزوم شماره‌ی دهم | منی که دست ندارم، چگونه کف بزنم؟
2015-06-02
ریزوم شماره‌ی یازدهم | تپه‌های اوین و حروف سربی روزنامه
2015-08-03
ریزوم شماره‌ی دوازدهم | از مک‌دونالد و شیاطین دیگر
2015-10-02
ریزوم شماره‌ی سیزدهم | پاتیناژ روی سیم‌خاردار
2015-12-22
ریزوم شماره‌ی چهاردهم | کاشفانِ فروتنِ جمکران
2016-02-04
!ریزوم شماره‌ی پانزدهم | نوار که پا نداره
2016-08-18
ریزوم شماره‌ی شانزدهم | مجلس شبیه‌خوانی کرگدن‌ها
2016-10-27
ریزوم شماره‌ی هفدهم | شهرزاد و قصه‌های هزار و یک میلیون دلاری
2017-03-02
شماره صفر
2017-03-27
هیچ‌کیدز یک| راهنمای گام به گام پرتاب تلویزیون از پنجره
2017-05-06
نویز اول | اختلال از اعماق معدن یورت
2017-08-07
نویز دوم | #بیگارورزی
2017-09-22
نویز سوم | از زخم هپکو و آذرآب
2017-10-20
هیچ‌کیدز دو | سینما پادگان است
2018-06-30
نویز چهارم | چه کسی «امید» را کشت؟
2018-08-01
نویز پنجم | فقر، فضیلت، احتضار
2018-09-13
نویز ششم | در آستانه‌ی فصلی گند
2018-10-04
نویز هفتم | دزدانِ ماهِ دی
2018-11-09
نویز هشتم | زباله‌ها، برگه‌های تردد و کابُلی که خیلی دور است
2019-01-06
نویز نهم | ما هم صدای خودمان را داریم
2019-03-12
نویز دهم | از مزارع روی و زخم‌های ریه
2019-11-23
هیچ‌کیدز سه | باتوم‌های خوب، باتوم‌های بد
2019-12-28
هیچ‌کیدز چهار | جیب‌های بازِ کاملن گشاد
2020-01-08
آگِر | شماره‌ی یک | مرگ کسب و کار من است
2020-01-14
هیچ کیدز پنج | انهدام قاسم
2020-03-17
هیچ‌کیدز شش | کشتار به وقت روزهای اسفند
2020-04-19
آگِر | شماره‌ی دو | سرگذشت ویرانه چنین بود
2020-05-23
هیچ‌کیدز هفت | لطفن ماسک بزنید! منطقه‌ی آلوده با ویروس سرمایه‌داری
2020-08-17
هیچ‌کیدز هشت | عدالت به شرط ساطور
2021-01-14
هیچ‌کیدز نُه | شام آخر با کرونا
2021-03-29
آگِر | شماره‌ی سه | جهانی وارونه

Latest Episode