رادیو واگویه
Category Arts
Published May 6, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو واگویه می خواد بازتابِ حالِ من/ما باشه ... گاهی از دلِ یک گفت و گو ، گاهی با واگویه کردن یک سری تفکرات و درونیات یا حتی با خوندن یک متن یا قسمتی از یک کتاب

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode