رادیو وستروس
Category TV & Film
Published October 15, 2020
Episodes 47

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی از دل وستروس برای عاشقان و دوستدارن نغمه های یخ و آتش و سریال بازی تاج و تخت Game of Thrones

Available Episodes

2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت دوم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت سوم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت چهارم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت پنجم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت اول فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت ششم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت هفتم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت هشتم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت نهم فصل ششم
2017-07-14
قسمت صفر فصل دوم : مقدمه فصل دوم
2017-07-21
دراگون استون : قسمت اول از فصل دوم رادیو پادکست وستروس
2017-07-28
طوفان زاد: قسمت دوم از فصل دوم رادیو پادکست وستروس
2017-08-04
عدالت ملکه : قسمت سوم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-11
غنایم جنگی : قسمت چهارم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-17
ایست واچ : قسمت پنجم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-25
آنسوی دیوار : قسمت ششم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-09-01
اژدها و گرگ : قسمت هفتم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-09-10
اگان : قسمت هشتم و پایانی از فصل دوم پادکست وستروس
2017-11-13
قسمت اول فصل سوم : جهان شناخته شده
2017-12-10
قسمت دوم فصل سوم : بیایید اتم رو بشکافیم
2017-12-26
قسمت سوم فصل سوم : روایت یک تئوری دوقلوهای برج شادی
2018-01-27
قسمت چهارم فصل سوم : چگونه تیریون را بکشیم ؟
2018-02-13
قسمت پنجم فصل سوم : چگونه تیریون را خفه کنیم.
2018-03-06
قسمت ششم فصل سوم : جیمی لنیستر قهرمان یا دیو
2018-04-10
قسمت هفتم فصل سوم : چگونه یک قلعه را را صاحب بشویم
2018-04-27
قسمت هشتم فصل سوم : چگونه یک دیوار بسازیم و آن را خراب بکنیم ؟
2018-05-26
قسمت نهم فصل سوم : هیولاها و زیستگاه‌هایشان
2018-07-14
کلوب مناظره استنیس در برابر دنریس
2018-09-07
قسمت اول فصل چهارم : آدرها
2018-11-04
قسمت دوم فصل چهارم : چگونه پیروز شویم ؟
2018-11-06
قسمت دهم فصل سوم : نامیرایان
2018-11-16
قسمت سوم فصل چهارم : تختی برای اسکلت ها
2018-11-16
قسمت سوم فصل چهارم : تختی برای اسکلت ها
2019-02-01
قسمت چهارم فصل چهارم : بازگشت سریال
2019-02-15
قسمت پنجم فصل چهارم : نغمه از رگناروک
2019-03-01
قسمت ششم فصل چهارم : سفر در زمان
2019-03-16
قسمت هفتم فصل چهارم:آخرین نبرد
2019-04-13
قسمت صفر فصل پنجم : برخواسته از مرگ
2019-04-18
قسمت اول فصل پنجم : وینترفل
2019-04-25
قسمت دوم فصل پنجم : شوالیه هفت پادشاهی
2019-05-02
قسمت سوم فصل پنجم: شب طولانی
2019-05-09
قست چهارم فصل پنجم: آخرین استارک‌ها
2019-05-16
قست پنجم فصل پنجم: ناقوس‌ها
2019-05-23
قسمت ششم فصل پنجم: تخت آهنین
2019-06-01
قسمت هفتم فصل پنجم : رویای بهار
2020-06-12
لایوکست : بازگشت بعد از یکسال
2020-06-13
لایوکست : بازگشت بعد از یکسال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت دوم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت سوم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت چهارم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت پنجم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت اول فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت ششم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت هفتم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت هشتم فصل ششم
2017-06-10
پادکست وستروس بررسی قسمت نهم فصل ششم
2017-07-14
قسمت صفر فصل دوم : مقدمه فصل دوم
2017-07-21
دراگون استون : قسمت اول از فصل دوم رادیو پادکست وستروس
2017-07-28
طوفان زاد: قسمت دوم از فصل دوم رادیو پادکست وستروس
2017-08-04
عدالت ملکه : قسمت سوم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-11
غنایم جنگی : قسمت چهارم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-17
ایست واچ : قسمت پنجم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-08-25
آنسوی دیوار : قسمت ششم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-09-01
اژدها و گرگ : قسمت هفتم از فصل دوم پادکست وستروس
2017-09-10
اگان : قسمت هشتم و پایانی از فصل دوم پادکست وستروس
2017-11-13
قسمت اول فصل سوم : جهان شناخته شده
2017-12-10
قسمت دوم فصل سوم : بیایید اتم رو بشکافیم
2017-12-26
قسمت سوم فصل سوم : روایت یک تئوری دوقلوهای برج شادی
2018-01-27
قسمت چهارم فصل سوم : چگونه تیریون را بکشیم ؟
2018-02-13
قسمت پنجم فصل سوم : چگونه تیریون را خفه کنیم.
2018-03-06
قسمت ششم فصل سوم : جیمی لنیستر قهرمان یا دیو
2018-04-10
قسمت هفتم فصل سوم : چگونه یک قلعه را را صاحب بشویم
2018-04-27
قسمت هشتم فصل سوم : چگونه یک دیوار بسازیم و آن را خراب بکنیم ؟
2018-05-26
قسمت نهم فصل سوم : هیولاها و زیستگاه‌هایشان
2018-07-14
کلوب مناظره استنیس در برابر دنریس
2018-09-07
قسمت اول فصل چهارم : آدرها
2018-11-04
قسمت دوم فصل چهارم : چگونه پیروز شویم ؟
2018-11-06
قسمت دهم فصل سوم : نامیرایان
2018-11-16
قسمت سوم فصل چهارم : تختی برای اسکلت ها
2018-11-16
قسمت سوم فصل چهارم : تختی برای اسکلت ها
2019-02-01
قسمت چهارم فصل چهارم : بازگشت سریال
2019-02-15
قسمت پنجم فصل چهارم : نغمه از رگناروک
2019-03-01
قسمت ششم فصل چهارم : سفر در زمان
2019-03-16
قسمت هفتم فصل چهارم:آخرین نبرد
2019-04-13
قسمت صفر فصل پنجم : برخواسته از مرگ
2019-04-18
قسمت اول فصل پنجم : وینترفل
2019-04-25
قسمت دوم فصل پنجم : شوالیه هفت پادشاهی
2019-05-02
قسمت سوم فصل پنجم: شب طولانی
2019-05-09
قست چهارم فصل پنجم: آخرین استارک‌ها
2019-05-16
قست پنجم فصل پنجم: ناقوس‌ها
2019-05-23
قسمت ششم فصل پنجم: تخت آهنین
2019-06-01
قسمت هفتم فصل پنجم : رویای بهار
2020-06-12
لایوکست : بازگشت بعد از یکسال
2020-06-13
لایوکست : بازگشت بعد از یکسال

Latest Episode