رادیو پایتخت
Category Technology
Published July 14, 2018
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست خبری مجتمع کامپیوتر پایتخت از رادیو پایتخت می‌باشد. پادکستی هفتگی به زبان فارسی که در آن از وقایع فن آوری ایران و جهان صحبت خواهیم کرد و به آخرین گجت ها و دست‌آوردهای تکنولوژی خواهیم پرداخت.

Available Episodes

2018-05-05
قسمت اول : شنبه ۱۸ فروردین
2018-05-05
قسمت دوم : شنبه ۲۵ فروردین
2018-05-05
قسمت سوم : شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-05-05
قسمت چهارم: شنبه ۱۵ اردیبهشت
2018-05-12
قسمت پنجم : شنبه ۲۲ اردیبهشت
2018-05-19
قسمت ششم : شنبه ۲۹ اردیبهشت
2018-05-28
قسمت هفتم : شنبه ۵ خرداد
2018-06-03
قسمت هشتم : شنبه ۱۲ خرداد
2018-06-24
قسمت نهم: شنبه ۲ تیر
2018-07-02
قسمت دهم: شنبه ۹ تیر
2018-07-07
قسمت یازدهم : شنبه ۱۶ تیر
2018-07-14
قسمت دوازدهم : شنبه ۲۳ تیر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-05-05
قسمت اول : شنبه ۱۸ فروردین
2018-05-05
قسمت دوم : شنبه ۲۵ فروردین
2018-05-05
قسمت سوم : شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
2018-05-05
قسمت چهارم: شنبه ۱۵ اردیبهشت
2018-05-12
قسمت پنجم : شنبه ۲۲ اردیبهشت
2018-05-19
قسمت ششم : شنبه ۲۹ اردیبهشت
2018-05-28
قسمت هفتم : شنبه ۵ خرداد
2018-06-03
قسمت هشتم : شنبه ۱۲ خرداد
2018-06-24
قسمت نهم: شنبه ۲ تیر
2018-07-02
قسمت دهم: شنبه ۹ تیر
2018-07-07
قسمت یازدهم : شنبه ۱۶ تیر
2018-07-14
قسمت دوازدهم : شنبه ۲۳ تیر

Latest Episode