رادیو گردسوز
Category Fiction
Published May 13, 2021
Episodes 81

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر چیز «نو» باید تا اندازه ای «قدیمی» باشد.

Available Episodes

2020-02-24
کمال کلانتر – برایم بنویس
2020-03-20
ساپیو
2020-03-29
من در غیاب تو
2020-03-29
مسیح ناخلف
2020-03-29
بازار مکاره
2020-03-31
در دنیای تو ساعت چند است؟
2020-03-31
سوختن در آب، غرق شدن در آتش
2020-03-31
پرنده
2020-03-31
کیک شکلاتی
2020-04-05
ژاکت قرمز
2020-04-05
واگن خالی
2020-04-05
پرتقال های یواشکی
2020-04-05
هیتلر
2020-04-10
زمان از دست رفته
2020-04-12
هست چون نیست
2020-04-20
کی کجاست نمی دانم
2020-05-05
تبار
2020-05-07
آتاری
2020-05-16
نان و جان
2020-10-30
پرواز متأخر
2020-11-01
مترو
2020-11-30
هویت
2021-01-17
از نو نوشیدن
2021-01-18
مسئله ی مدرسه ی حنا
2021-01-19
خورشید خانه
2021-01-20
قصه ای در شب
2021-01-21
مهمان دار
2021-01-26
طعم طلا
2021-01-28
پناه
2021-02-07
خودسوخته
2021-02-08
تو و بیروت
2021-02-16
پیدایم خواهی کرد
2021-02-22
این واژه ها صدای تو را سر گرفته اند
2021-02-23
رودخانه ی خشک آغوشت
2021-02-24
سمعک
2021-02-27
فقط یک بار اتفاق می افتد
2021-02-28
باغچه پر از غنچه
2021-03-01
فرض
2021-03-05
قول ها
2021-03-06
با من حرف بزن
2021-03-07
ایستگاه بعد بهشت
2021-03-08
بدون تو
2021-03-09
سرگردان
2021-03-10
از هر شراب خوش تر
2021-04-09
شازده کوچولو
2021-04-19
شما صد و یازده هستید
2021-04-20
رضا موتوری
2021-04-27
سؤال بعدی
2021-04-28
بی تو به سر می نرود
2021-04-28
بند انگشت خم شده ی من
2021-04-29
موهای منیژ
2021-04-29
گفت من میمم
2021-04-30
آتش گردان
2021-04-30
شکوه
2021-04-30
گیر کرده در مه
2021-05-01
هیچ چیز مرا متعجب نمی کند
2021-05-01
نسرین جایی منتظرم باش
2021-05-02
اگر تو نبودی
2021-05-02
جدال
2021-05-02
جایی که تو نگاه می کنی
2021-05-03
حالا می ذاری بخوابم !؟
2021-05-04
شهر بخت برگشتگان
2021-05-08
روزهای هفته
2021-05-13
پری دخت
2021-05-30
ابراهیم
2021-05-31
که به من باز خواهد داد؟
2021-06-01
چرنوبیل را آرزو نکن لطفاً
2021-06-02
آرام
2021-06-08
خداحافظ گاری کوپر
2021-06-17
شغل پدر
2021-06-30
آدم رویایی
2021-07-01
قاسم
2021-07-01
دبنگ
2021-07-01
حقیقت رنج است
2021-07-02
حوالی خلوت من
2021-07-03
قسمت
2021-07-04
زابراه
2021-07-04
زهرا به صحرا نیشته
2021-07-05
فراز
2021-07-06
حقیقت و جادو
2021-07-21
طوفانی که ما را بلعید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-24
کمال کلانتر – برایم بنویس
2020-03-20
ساپیو
2020-03-29
من در غیاب تو
2020-03-29
مسیح ناخلف
2020-03-29
بازار مکاره
2020-03-31
در دنیای تو ساعت چند است؟
2020-03-31
سوختن در آب، غرق شدن در آتش
2020-03-31
پرنده
2020-03-31
کیک شکلاتی
2020-04-05
ژاکت قرمز
2020-04-05
واگن خالی
2020-04-05
پرتقال های یواشکی
2020-04-05
هیتلر
2020-04-10
زمان از دست رفته
2020-04-12
هست چون نیست
2020-04-20
کی کجاست نمی دانم
2020-05-05
تبار
2020-05-07
آتاری
2020-05-16
نان و جان
2020-10-30
پرواز متأخر
2020-11-01
مترو
2020-11-30
هویت
2021-01-17
از نو نوشیدن
2021-01-18
مسئله ی مدرسه ی حنا
2021-01-19
خورشید خانه
2021-01-20
قصه ای در شب
2021-01-21
مهمان دار
2021-01-26
طعم طلا
2021-01-28
پناه
2021-02-07
خودسوخته
2021-02-08
تو و بیروت
2021-02-16
پیدایم خواهی کرد
2021-02-22
این واژه ها صدای تو را سر گرفته اند
2021-02-23
رودخانه ی خشک آغوشت
2021-02-24
سمعک
2021-02-27
فقط یک بار اتفاق می افتد
2021-02-28
باغچه پر از غنچه
2021-03-01
فرض
2021-03-05
قول ها
2021-03-06
با من حرف بزن
2021-03-07
ایستگاه بعد بهشت
2021-03-08
بدون تو
2021-03-09
سرگردان
2021-03-10
از هر شراب خوش تر
2021-04-09
شازده کوچولو
2021-04-19
شما صد و یازده هستید
2021-04-20
رضا موتوری
2021-04-27
سؤال بعدی
2021-04-28
بی تو به سر می نرود
2021-04-28
بند انگشت خم شده ی من
2021-04-29
موهای منیژ
2021-04-29
گفت من میمم
2021-04-30
آتش گردان
2021-04-30
شکوه
2021-04-30
گیر کرده در مه
2021-05-01
هیچ چیز مرا متعجب نمی کند
2021-05-01
نسرین جایی منتظرم باش
2021-05-02
اگر تو نبودی
2021-05-02
جدال
2021-05-02
جایی که تو نگاه می کنی
2021-05-03
حالا می ذاری بخوابم !؟
2021-05-04
شهر بخت برگشتگان
2021-05-08
روزهای هفته
2021-05-13
پری دخت
2021-05-30
ابراهیم
2021-05-31
که به من باز خواهد داد؟
2021-06-01
چرنوبیل را آرزو نکن لطفاً
2021-06-02
آرام
2021-06-08
خداحافظ گاری کوپر
2021-06-17
شغل پدر
2021-06-30
آدم رویایی
2021-07-01
قاسم
2021-07-01
دبنگ
2021-07-01
حقیقت رنج است
2021-07-02
حوالی خلوت من
2021-07-03
قسمت
2021-07-04
زابراه
2021-07-04
زهرا به صحرا نیشته
2021-07-05
فراز
2021-07-06
حقیقت و جادو
2021-07-21
طوفانی که ما را بلعید

Latest Episode