رادیو گوشه
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2018-11-03
گوشه‌ی رخوت
2018-11-03
رادیو گوشه - شماره‌ی 2 - گوشه‌ی دانشگاه تهران
2018-12-06
رادیو گوشه - شماره‌ی ۳ - گوشه‌ی نان
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 1
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3
2019-01-14
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 4
2019-01-31
رادیو گوشه - شماره‌ی 4 - گوشه‌ی سیمرغ
2019-03-21
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس
2019-03-29
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی دوم - گوشه‌ی نوشتن
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی سوم - گوشه‌ی جامعه
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی چهارم - گوشه‌ی ترجمه
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش اول)
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش دوم)
2019-04-04
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی ششم - گوشه‌ی شاهنامه
2019-04-04
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی هفتم - گوشه‌ی استادیوم
2019-04-30
شماره‌ی صفر | روز صادق هدایت
2019-04-30
شماره‌ی اول | روز صادق چوبک
2019-04-30
شماره‌ی دوم | روز احمد شاملو
2019-04-30
شماره‌ی سوم | روز محمود دولت‌آبادی
2019-04-30
شماره‌ی چهارم | روز نجف دریابندری
2019-04-30
شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
2019-05-03
شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
2019-05-03
شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
2019-05-03
شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
2019-05-08
شماره‌ی نهم | روز نسل نو
2020-03-19
نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
2020-03-22
قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
2020-03-24
ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
2020-03-28
شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
2020-03-28
جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
2020-03-30
ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
2020-04-01
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-11-03
گوشه‌ی رخوت
2018-11-03
رادیو گوشه - شماره‌ی 2 - گوشه‌ی دانشگاه تهران
2018-12-06
رادیو گوشه - شماره‌ی ۳ - گوشه‌ی نان
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 1
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 2
2019-01-13
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 3
2019-01-14
رادیو گوشه - گوشه‌ی خبر - اپیزود 4
2019-01-31
رادیو گوشه - شماره‌ی 4 - گوشه‌ی سیمرغ
2019-03-21
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی اول - گوشه‌ی اقتباس
2019-03-29
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی دوم - گوشه‌ی نوشتن
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی سوم - گوشه‌ی جامعه
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی چهارم - گوشه‌ی ترجمه
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش اول)
2019-03-30
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی پنجم - گوشه‌ی اسطوره (بخش دوم)
2019-04-04
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی ششم - گوشه‌ی شاهنامه
2019-04-04
هفت گفت‌وگو - گفت‌وگوی هفتم - گوشه‌ی استادیوم
2019-04-30
شماره‌ی صفر | روز صادق هدایت
2019-04-30
شماره‌ی اول | روز صادق چوبک
2019-04-30
شماره‌ی دوم | روز احمد شاملو
2019-04-30
شماره‌ی سوم | روز محمود دولت‌آبادی
2019-04-30
شماره‌ی چهارم | روز نجف دریابندری
2019-04-30
شماره‌ی پنجم | روز غلامحسین ساعدی
2019-05-03
شماره‌ی ششم | روز عباس کیارستمی
2019-05-03
شماره‌ی هفتم | روز هوشنگ گلشیری
2019-05-03
شماره‌ی هشتم | روز فروغ فرخزاد
2019-05-08
شماره‌ی نهم | روز نسل نو
2020-03-19
نوروزنامه‌خوانی خیام؛ با صدای محمود دولت‌آبادی
2020-03-22
قصه‌گویی در سینما؛ رخشان بنی‌اعتماد در گفت‌وگو با محسن آزرم
2020-03-24
ترجمه و زبان؛ فرزانه طاهری در گفت‌وگو با علیرضا کیوانی‌نژاد
2020-03-28
شعر در گذر زمان؛ علی باباچاهی در گفت‌وگو با رسول رخشا
2020-03-28
جعل تاریخ؛ رضا جولایی در گفت‌وگو با مهدی یزدانی‌خرم
2020-03-30
ادبیات بازگشت؛ عتیق رحیمی در گفت‌وگو با عالیه عطایی
2020-04-01
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی
2020-04-01
عکاسی جنگ؛ ساسان مویدی در گفت‌وگو با ثنا ولدخانی

Latest Episode