رادیو یِ
Category Education
Published December 18, 2020
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با هم پادکست خوب گوش کنیم

Available Episodes

2020-12-18
قسمت 29: معرفی و خواندن کتاب «پاییز فصل آخر سال است»
2020-11-25
قسمت 28: معرفی و خواندن کتاب «راز مروارید»
2020-11-19
قسمت 27: معرفی و خوانش کتاب «افرا»
2020-11-07
معرفی و خوانش بخش هایی از کتاب «نبرد فرماندهان»
2020-10-09
قسمت 24: خوانش و معرفی کتاب بشر چیست؟
2020-09-25
قسمت 23: خوانش و معرفی کتاب دلداده
2020-08-26
قسمت 23: خوانش و معرفی کتاب دلداده
2020-07-15
قسمت 21: خوانش و معرفی کتاب اعدام سرباز اسلوویک
2020-07-02
قسمت 20: خوانش و معرفی کتاب ساعت 5 بود
2020-06-24
قسمت 19: خوانش و معرفی کتاب گردان خورشید
2020-06-05
قسمت 18: خوانش و معرفی کتاب نوع بشر
2020-05-28
قسمت 17: خوانش و معرفی کتاب بلند مثل شب یلدا
2020-05-19
قسمت 16: خوانش و معرفی کتاب استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی
2020-05-11
قسمت 15: معرفی و خوانش کتاب سرو سور
2020-05-05
قسمت 14: معرفی و خوانش کتاب در انتظار بربرها
2020-04-29
رادیو یِ: ای دخترِ شیخ اشراق
2020-04-24
رادیو یِ قسمت 12: خوانش و معرفی کتاب رد پایی بر آسمان
2020-04-19
رادیو یِ قسمت 11: خوانش و معرفی کتاب آسایشگاه 14
2020-04-14
رادیو یِ قسمت 10: خوانش و معرفی کتاب شام سرد شد کوتی کوتی
2020-04-09
رادیو یِ قسمت 9: خوانش و معرفی از سرد و گرم روزگار
2020-04-01
رادیو یِ قسمت 8: خوانش و معرفی جنگ چهره‌ی زنانه ندارد
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 7: خوانش و معرفی لبخندی به رنگ شهادت
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 6: خوانش و معرفی کتاب کله آهنی
2020-03-31
رادیو یِ قسمت5: خوانش و معرفی کتاب اتوبوس پاکستانی
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 4: خوانش و معرفی کتاب وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند
2020-03-30
رادیو یِ قسمت 3: خوانش و معرفی کتاب فرود
2020-03-30
رادیو یِ قسمت 2: خوانش و معرفی کتاب لطیف
2020-03-29
رادیو یِ: خوانش و معرفی کتاب جامه سرخ

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-18
قسمت 29: معرفی و خواندن کتاب «پاییز فصل آخر سال است»
2020-11-25
قسمت 28: معرفی و خواندن کتاب «راز مروارید»
2020-11-19
قسمت 27: معرفی و خوانش کتاب «افرا»
2020-11-07
معرفی و خوانش بخش هایی از کتاب «نبرد فرماندهان»
2020-10-09
قسمت 24: خوانش و معرفی کتاب بشر چیست؟
2020-09-25
قسمت 23: خوانش و معرفی کتاب دلداده
2020-08-26
قسمت 23: خوانش و معرفی کتاب دلداده
2020-07-15
قسمت 21: خوانش و معرفی کتاب اعدام سرباز اسلوویک
2020-07-02
قسمت 20: خوانش و معرفی کتاب ساعت 5 بود
2020-06-24
قسمت 19: خوانش و معرفی کتاب گردان خورشید
2020-06-05
قسمت 18: خوانش و معرفی کتاب نوع بشر
2020-05-28
قسمت 17: خوانش و معرفی کتاب بلند مثل شب یلدا
2020-05-19
قسمت 16: خوانش و معرفی کتاب استان سمنان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی
2020-05-11
قسمت 15: معرفی و خوانش کتاب سرو سور
2020-05-05
قسمت 14: معرفی و خوانش کتاب در انتظار بربرها
2020-04-29
رادیو یِ: ای دخترِ شیخ اشراق
2020-04-24
رادیو یِ قسمت 12: خوانش و معرفی کتاب رد پایی بر آسمان
2020-04-19
رادیو یِ قسمت 11: خوانش و معرفی کتاب آسایشگاه 14
2020-04-14
رادیو یِ قسمت 10: خوانش و معرفی کتاب شام سرد شد کوتی کوتی
2020-04-09
رادیو یِ قسمت 9: خوانش و معرفی از سرد و گرم روزگار
2020-04-01
رادیو یِ قسمت 8: خوانش و معرفی جنگ چهره‌ی زنانه ندارد
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 7: خوانش و معرفی لبخندی به رنگ شهادت
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 6: خوانش و معرفی کتاب کله آهنی
2020-03-31
رادیو یِ قسمت5: خوانش و معرفی کتاب اتوبوس پاکستانی
2020-03-31
رادیو یِ قسمت 4: خوانش و معرفی کتاب وقتی مهربانی به صورتت چنگ می‌زند
2020-03-30
رادیو یِ قسمت 3: خوانش و معرفی کتاب فرود
2020-03-30
رادیو یِ قسمت 2: خوانش و معرفی کتاب لطیف
2020-03-29
رادیو یِ: خوانش و معرفی کتاب جامه سرخ

Latest Episode