رادیو ۴۳۹ - Radio 439
Category Music
Published July 30, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوی اینترنتی شعر در هر قسمت کتابی ورق میخورد ، شعرهایی میخواند و موسیقی هایی در سرش شنیده می شود.

Available Episodes

2020-04-10
قسمت اول سایه-کتابی از احسان افشاری
2020-04-17
قسمت دوم افراد-کتابی از مهدی اشرفی
2020-04-23
قسمت سوم میخانه ی بی خواب-کتابی از مهدی فرجی
2020-04-26
اپیزود ویژه چرنوبیل-ادبیات اوکراین
2020-05-08
قسمت چهارم پذیرفتن-کتابی از گروس عبدالملکیان
2020-05-15
قسمت پنجم شلتاق-کتابی از غلامرضا طریقی
2020-05-29
قسمت ششم باران،با انگشت های لاغر و غمگین اش
2020-06-12
قسمت هفتم گریه های امپراتور-کتابی از فاضل نظری
2020-06-26
قسمت هشتم یک بسته سیگار در تبعید غلامرضا بروسان
2020-07-10
قسمت نهم سیاه مشق-سایه
2020-08-28
قسمت دهم-آدم ها روی پل کتابی از ویسواوا شیمبروسکا
2020-09-04
قسمت یازدهم-حدود کتابی از الیاس علوی
2020-09-11
قسمت دوازدهم کسره-کتابی از علیرضا روشن
2020-09-17
قسمت سیزدهم - شهریار
2020-10-06
قسمت چهاردهم-سهراب سپهری
2020-10-16
قسمت پانزدهم-پیشامد کتابی از کاظم بهمنی
2020-11-13
قسمت ویژه-فروپاشی دیوار برلین
2020-11-27
قسمت شانزدهم-هیام-کتابی از مجید افشاری
2020-12-04
قسمت هفدهم-اسب من کتابی از معین دهاز
2021-01-16
قسمت هجدهم-به روش سامورایی- سید مهدی موسوی
2021-02-13
قسمت نوزدهم-فروغ فرخزاد
2021-04-10
ویژه برنامه ی یک سالگی رادیو ۴۳۹
2021-04-29
قسمت بیستم - رسول یونان
2021-05-14
قسمت بیست و یکم - بیهوده می بارد این باران - عزیز نسین
2021-06-04
اپیزود ویژه - هیچ مرا یادت هست؟
2021-07-16
قسمت بیست و دوم - چارلز بوکوفسکی
2021-07-30
قسمت بیست و سوم - شهرام شیدایی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-10
قسمت اول سایه-کتابی از احسان افشاری
2020-04-17
قسمت دوم افراد-کتابی از مهدی اشرفی
2020-04-23
قسمت سوم میخانه ی بی خواب-کتابی از مهدی فرجی
2020-04-26
اپیزود ویژه چرنوبیل-ادبیات اوکراین
2020-05-08
قسمت چهارم پذیرفتن-کتابی از گروس عبدالملکیان
2020-05-15
قسمت پنجم شلتاق-کتابی از غلامرضا طریقی
2020-05-29
قسمت ششم باران،با انگشت های لاغر و غمگین اش
2020-06-12
قسمت هفتم گریه های امپراتور-کتابی از فاضل نظری
2020-06-26
قسمت هشتم یک بسته سیگار در تبعید غلامرضا بروسان
2020-07-10
قسمت نهم سیاه مشق-سایه
2020-08-28
قسمت دهم-آدم ها روی پل کتابی از ویسواوا شیمبروسکا
2020-09-04
قسمت یازدهم-حدود کتابی از الیاس علوی
2020-09-11
قسمت دوازدهم کسره-کتابی از علیرضا روشن
2020-09-17
قسمت سیزدهم - شهریار
2020-10-06
قسمت چهاردهم-سهراب سپهری
2020-10-16
قسمت پانزدهم-پیشامد کتابی از کاظم بهمنی
2020-11-13
قسمت ویژه-فروپاشی دیوار برلین
2020-11-27
قسمت شانزدهم-هیام-کتابی از مجید افشاری
2020-12-04
قسمت هفدهم-اسب من کتابی از معین دهاز
2021-01-16
قسمت هجدهم-به روش سامورایی- سید مهدی موسوی
2021-02-13
قسمت نوزدهم-فروغ فرخزاد
2021-04-10
ویژه برنامه ی یک سالگی رادیو ۴۳۹
2021-04-29
قسمت بیستم - رسول یونان
2021-05-14
قسمت بیست و یکم - بیهوده می بارد این باران - عزیز نسین
2021-06-04
اپیزود ویژه - هیچ مرا یادت هست؟
2021-07-16
قسمت بیست و دوم - چارلز بوکوفسکی
2021-07-30
قسمت بیست و سوم - شهرام شیدایی

Latest Episode