راشویتز-Rashwitz
Category Arts
Published December 19, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همه اسم‌ها و نامها و ماجراهای و اتفاق‌ها قسمتی از پازلیه که اگه حوصله کنیم میتونیم به هم وصلشون کنیم، در دنیای پراز هرج و مرج و همهمه،میشه دقیق شد، هممون و تمام داستان‌هامون بهم وصله. اگه دقیق بشیم نکته‌های زیادی وجود داره. گره‌ها به دست خود،خودت باز میشه. آگهی: به یک گوش‌ِشنوادار ماهر و ذهنی که در ساعات غیراداری بازه، نیازمندیم. راشویتزی شو رفیق.

Available Episodes

2019-10-31
راشویتز شماره صفر
2019-11-01
راشویتز شماره یکم
2019-11-02
راشویتز شماره دوم
2019-11-03
راشویتز شماره سوم
2019-11-04
راشویتز پاییزی
2019-11-04
راشویتز شماره چهارم
2019-11-06
راشویتز شماره پنجم
2019-11-10
راشویتز شماره ششم
2019-11-13
راشویتز شماره هفتم
2019-12-04
راشویتز شماره هشتم
2020-01-04
راشویتز شماره نهم
2020-07-24
تظاهر کن که یک انسان معمولیم و لمسم کن
2020-08-23
آخ یادش بخیر
2020-11-18
به بیداری که زیاد امیدی نیست، بریم ببینیم تو خواب چه خبره!
2020-12-08
چندگانه راشویتز( داستان اول- فرجانَف)
2020-12-19
راشویتز - چندگانه ( ماجرای عاشقی و پتوی پوک)
2021-01-27
راشویتز- چندگانه سوم(پیتزای ایلیاپین و صدای خوشبختی؟)
2021-04-17
راشویتز- رُندی ندیدیم؟
2021-04-22
راشویتز - بی چهره
2021-04-29
راشویتز - من آدم خوبی نیستم
2021-05-08
رویاخانه‌ی راشویتز
2021-05-14
چندگانه راشویتز- ریشه‌خوری هستیِ عدم و فیزیک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-31
راشویتز شماره صفر
2019-11-01
راشویتز شماره یکم
2019-11-02
راشویتز شماره دوم
2019-11-03
راشویتز شماره سوم
2019-11-04
راشویتز پاییزی
2019-11-04
راشویتز شماره چهارم
2019-11-06
راشویتز شماره پنجم
2019-11-10
راشویتز شماره ششم
2019-11-13
راشویتز شماره هفتم
2019-12-04
راشویتز شماره هشتم
2020-01-04
راشویتز شماره نهم
2020-07-24
تظاهر کن که یک انسان معمولیم و لمسم کن
2020-08-23
آخ یادش بخیر
2020-11-18
به بیداری که زیاد امیدی نیست، بریم ببینیم تو خواب چه خبره!
2020-12-08
چندگانه راشویتز( داستان اول- فرجانَف)
2020-12-19
راشویتز - چندگانه ( ماجرای عاشقی و پتوی پوک)
2021-01-27
راشویتز- چندگانه سوم(پیتزای ایلیاپین و صدای خوشبختی؟)
2021-04-17
راشویتز- رُندی ندیدیم؟
2021-04-22
راشویتز - بی چهره
2021-04-29
راشویتز - من آدم خوبی نیستم
2021-05-08
رویاخانه‌ی راشویتز
2021-05-14
چندگانه راشویتز- ریشه‌خوری هستیِ عدم و فیزیک

Latest Episode