راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی
Category Education
Published December 7, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بر خلاف تصور رایج که جایگاهی برای نشاط و سرزندگی در منظومه معارف دینی قائل نیست، باید تصریح کرد که دینداری واقعی، تلازم و تناسب بالایی با نشاط دارد. البته نشاط مدنظر دین، دارای تعریفی است که باید آن را به دقت شناخت و مشخصه‌هایش را ترسیم نمود. چنین نشاطی، تناسب ویژه‌ای با شخصیت انسان داشته و البته مورد نیاز او برای حیات مادی و معنوی است. عوامل ایجاد حال خوش معنوی و نشاط زندگی، به عنوان بحثی کاربردی و مورد غفلت، ساختار اصلی مباحث موجود را ترسیم نموده است.

Available Episodes

2020-10-21
جلسۀ1(960306): دین یعنی نشاط و سرور
2020-10-21
جلسۀ2(960307): مختصات و تعریف نشاط
2020-10-21
جلسۀ3(960308): تناسب نشاط با حیات طیبه
2020-10-21
جلسۀ4(960309): به بی نشاطی، عادت نکنیم
2020-10-21
جلسۀ5(960310): تناسب نشاط در زندگی با حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ6(960311): ویژگی‌های حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ7(960312): فضل الهی برای کسب حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ8(960313): تأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ9(960314): رضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ10(960315): تأثیر ذکر و یاد بر کسب حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ11(960316): آخرت، یکی از عوامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ12(960317): برخورد ایمانی با غم و اندوه
2020-12-06
جلسۀ13(960318): عقل، عامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ14(960319): تأثیر امام داشتن بر نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ15(960320): ولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ16(960321): تأثیر عشق و محبت بر ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌ها
2020-12-06
جلسۀ17(960322): تأثیر محبت به اهل بیت(ع) بر نشاط
2020-12-06
جلسۀ18(960324): ضرورت همراهی دینداری با عاشقی
2020-12-07
جلسۀ19(960326): تأثیر نیت الهی بر کسب نشاط
2020-12-07
جلسۀ20(960328): فرق نشاط کاذب و نشاط حقیقی
2020-12-07
جلسۀ21(960329): سهولت رسیدن به نشاط واقعی
2020-12-07
جلسۀ22(960330): کسب نشاط دائمی و روبه تزاید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-21
جلسۀ1(960306): دین یعنی نشاط و سرور
2020-10-21
جلسۀ2(960307): مختصات و تعریف نشاط
2020-10-21
جلسۀ3(960308): تناسب نشاط با حیات طیبه
2020-10-21
جلسۀ4(960309): به بی نشاطی، عادت نکنیم
2020-10-21
جلسۀ5(960310): تناسب نشاط در زندگی با حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ6(960311): ویژگی‌های حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ7(960312): فضل الهی برای کسب حال خوش معنوی
2020-10-21
جلسۀ8(960313): تأثیر انقلابی بودن بر حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ9(960314): رضایتمندی از خویشتن؛ یکی از عوامل غفلت از حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ10(960315): تأثیر ذکر و یاد بر کسب حال خوش معنوی
2020-12-06
جلسۀ11(960316): آخرت، یکی از عوامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ12(960317): برخورد ایمانی با غم و اندوه
2020-12-06
جلسۀ13(960318): عقل، عامل ایجاد نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ14(960319): تأثیر امام داشتن بر نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ15(960320): ولی خدا؛ عامل بالاترین نشاط معنوی
2020-12-06
جلسۀ16(960321): تأثیر عشق و محبت بر ایجاد عمیق‌ترین نشاط‌ها
2020-12-06
جلسۀ17(960322): تأثیر محبت به اهل بیت(ع) بر نشاط
2020-12-06
جلسۀ18(960324): ضرورت همراهی دینداری با عاشقی
2020-12-07
جلسۀ19(960326): تأثیر نیت الهی بر کسب نشاط
2020-12-07
جلسۀ20(960328): فرق نشاط کاذب و نشاط حقیقی
2020-12-07
جلسۀ21(960329): سهولت رسیدن به نشاط واقعی
2020-12-07
جلسۀ22(960330): کسب نشاط دائمی و روبه تزاید

Latest Episode