راوکست | Ravcast
Category History
Published December 11, 2020
Episodes 37

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریخ فقط وقایع را ثبت می کند، اما داستانها حقایق را من ایمان نژاداحد، در هر قسمت از راوکست داستان یک رویداد واقعی و مهم را برای شما روایت میکنم

Available Episodes

2019-03-25
مرگ سیاه
2019-03-29
توطئه باروت
2019-04-05
آخرین تزار
2019-04-21
نبرد نهایی
2019-05-10
اساما
2019-05-28
ابَر آتش
2019-06-21
ماراتن فضایی
2019-07-28
تایتانیک
2019-08-12
جهنم در سیبری
2019-09-04
بحرین مال تو
2019-10-19
J.F.K : اپیزود تکمیلی، رادیو عجایب قسمت پانزدهم
2019-10-19
جی.اف.کی
2019-11-30
قمار با مرگ - قسمت اول
2019-12-02
قمار با مرگ - قسمت دوم
2019-12-04
قمار با مرگ - قسمت سوم
2020-01-17
سپتامبر سیاه
2020-02-14
تکخال جاسوسان
2020-03-14
فاجعه در بوپال
2020-04-18
دره اشک ها
2020-05-16
رد خون
2020-06-11
کشتار بزرگ
2020-07-17
هولوکاست
2020-08-16
میراث شیطان
2020-09-26
رقص ارواح
2020-10-30
جنگ های صلیبی | قسمت اول، عصر تاریکی
2020-11-06
جنگ های صلیبی | قسمت دوم، جنگ مقدس
2020-11-13
جنگ های صلیبی | قسمت سوم، منادیان مرگ
2020-11-20
اپیزود ویژه | ملازگرد، نبرد خدایان
2020-12-11
آفتاب پرست
2020-12-31
فرشتگان دوزخ
2021-01-18
تبعیض سیاه
2021-02-26
قحطی بزرگ، نسل سوزی ایران
2021-03-26
قتل آمریکایی
2021-05-19
نادیا، قسمت اول
2021-05-22
نادیا، قسمت دوم
2021-07-03
ماراتن وحشت
2021-07-03
ماراتن وحشت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-03-25
مرگ سیاه
2019-03-29
توطئه باروت
2019-04-05
آخرین تزار
2019-04-21
نبرد نهایی
2019-05-10
اساما
2019-05-28
ابَر آتش
2019-06-21
ماراتن فضایی
2019-07-28
تایتانیک
2019-08-12
جهنم در سیبری
2019-09-04
بحرین مال تو
2019-10-19
J.F.K : اپیزود تکمیلی، رادیو عجایب قسمت پانزدهم
2019-10-19
جی.اف.کی
2019-11-30
قمار با مرگ - قسمت اول
2019-12-02
قمار با مرگ - قسمت دوم
2019-12-04
قمار با مرگ - قسمت سوم
2020-01-17
سپتامبر سیاه
2020-02-14
تکخال جاسوسان
2020-03-14
فاجعه در بوپال
2020-04-18
دره اشک ها
2020-05-16
رد خون
2020-06-11
کشتار بزرگ
2020-07-17
هولوکاست
2020-08-16
میراث شیطان
2020-09-26
رقص ارواح
2020-10-30
جنگ های صلیبی | قسمت اول، عصر تاریکی
2020-11-06
جنگ های صلیبی | قسمت دوم، جنگ مقدس
2020-11-13
جنگ های صلیبی | قسمت سوم، منادیان مرگ
2020-11-20
اپیزود ویژه | ملازگرد، نبرد خدایان
2020-12-11
آفتاب پرست
2020-12-31
فرشتگان دوزخ
2021-01-18
تبعیض سیاه
2021-02-26
قحطی بزرگ، نسل سوزی ایران
2021-03-26
قتل آمریکایی
2021-05-19
نادیا، قسمت اول
2021-05-22
نادیا، قسمت دوم
2021-07-03
ماراتن وحشت
2021-07-03
ماراتن وحشت

Latest Episode