روانشنو
Published December 24, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در روانشنو به بررسی نزدیک ترین مشکلات که متاسفانه دارن به عادت تبدیل میشن میپردازیم . با ما همراه باشید .

Available Episodes

2019-12-28
خشونت علیه زنان
2020-02-01
برام وقت نمیذاره
2020-02-19
خانواده
2020-02-27
تله بی ارزشی
2020-02-28
ترس از کرونا
2020-03-04
مازوخیسم و آسیب های کودکی
2020-03-11
مدیریت بحران های کرونا
2020-03-15
معنا شناسی و هستی شناسی در بحران کرونا ،عشق ورزی
2020-03-17
شتر مرگ یا شتر زندگی ؟کدام در خانه ما میخوابد
2020-04-05
تاثیر رفتار ما بر کودکان در بحران کرونا
2020-04-26
کرونا 4
2020-05-03
CORONA4_P2 E
2020-06-02
رهایی
2020-06-13
kharghani
2020-07-07
تنفس رهایی از وابستگی ها
2020-07-07
تنفس رهایی از وابستگی ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-28
خشونت علیه زنان
2020-02-01
برام وقت نمیذاره
2020-02-19
خانواده
2020-02-27
تله بی ارزشی
2020-02-28
ترس از کرونا
2020-03-04
مازوخیسم و آسیب های کودکی
2020-03-11
مدیریت بحران های کرونا
2020-03-15
معنا شناسی و هستی شناسی در بحران کرونا ،عشق ورزی
2020-03-17
شتر مرگ یا شتر زندگی ؟کدام در خانه ما میخوابد
2020-04-05
تاثیر رفتار ما بر کودکان در بحران کرونا
2020-04-26
کرونا 4
2020-05-03
CORONA4_P2 E
2020-06-02
رهایی
2020-06-13
kharghani
2020-07-07
تنفس رهایی از وابستگی ها
2020-07-07
تنفس رهایی از وابستگی ها

Latest Episode