روان‌شناسی به‌زیستن
Published April 23, 2021
Episodes 33

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دکتر پروین نظامی موضوعات مختلف روان‌شناسی را توضیح می‌دهند

Available Episodes

2020-05-30
چه‌طور با کودکان و نوجوانان رفتار کنیم
2020-07-02
اعتمادبه‌نفس
2020-07-07
تغییر
2020-07-23
نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان
2020-07-30
عشق
2020-08-06
مهرطلبی
2020-08-13
قدرت فکر
2020-09-17
رمز موفقیت
2021-02-01
ضمیر آگاه و نیمه آگاه
2021-02-02
ارزش‌ها
2021-02-04
برتری طلبی
2021-02-05
حرمت نفس - بخش اول
2021-02-06
حرمت نفس - بخش دوم
2021-02-07
زیربنای شخصیت
2021-02-07
نقش خانواده در تربیت فرزندان
2021-02-08
ارتباط موثر
2021-02-09
قدرت فکر
2021-02-10
انسان خوشبخت
2021-02-11
قدرت و توان انسان
2021-02-12
#20 - کارما
2021-04-18
#21 - جبر و اختیار
2021-04-19
#22 - انسان خوب
2021-04-20
#23 - عادت به خوشبختی
2021-04-21
#24 - تغییر - بخش دوم
2021-04-22
#25 - نیازهای ازدواج
2021-04-23
#26 - موانع بیان احساس و صمیمیت
2021-05-03
#30 - نهاد خانواده
2021-05-03
#27 - اختلال دو قطبی
2021-05-03
#33 - قدرت درونی ما
2021-05-04
#28 - تغییر نگرش و دیدگاه
2021-05-05
#29 - قوانین حاکم بر روابط انسان
2021-05-08
#32 - محرک‌های زندگی
2021-05-09
#31 - انسان خودشکوفا

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-30
چه‌طور با کودکان و نوجوانان رفتار کنیم
2020-07-02
اعتمادبه‌نفس
2020-07-07
تغییر
2020-07-23
نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان
2020-07-30
عشق
2020-08-06
مهرطلبی
2020-08-13
قدرت فکر
2020-09-17
رمز موفقیت
2021-02-01
ضمیر آگاه و نیمه آگاه
2021-02-02
ارزش‌ها
2021-02-04
برتری طلبی
2021-02-05
حرمت نفس - بخش اول
2021-02-06
حرمت نفس - بخش دوم
2021-02-07
زیربنای شخصیت
2021-02-07
نقش خانواده در تربیت فرزندان
2021-02-08
ارتباط موثر
2021-02-09
قدرت فکر
2021-02-10
انسان خوشبخت
2021-02-11
قدرت و توان انسان
2021-02-12
#20 - کارما
2021-04-18
#21 - جبر و اختیار
2021-04-19
#22 - انسان خوب
2021-04-20
#23 - عادت به خوشبختی
2021-04-21
#24 - تغییر - بخش دوم
2021-04-22
#25 - نیازهای ازدواج
2021-04-23
#26 - موانع بیان احساس و صمیمیت
2021-05-03
#30 - نهاد خانواده
2021-05-03
#27 - اختلال دو قطبی
2021-05-03
#33 - قدرت درونی ما
2021-05-04
#28 - تغییر نگرش و دیدگاه
2021-05-05
#29 - قوانین حاکم بر روابط انسان
2021-05-08
#32 - محرک‌های زندگی
2021-05-09
#31 - انسان خودشکوفا

Latest Episode