روان پادکست
Published January 8, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روان پادکست جاییست که ما در هر اپیزود آن یک موضوع یا کتاب روانشناسی را برای شما خلاصه می کنیم.

Available Episodes

2020-03-31
مکانیسم های دفاعی
2020-03-27
بی حوصلگی
2019-07-05
خطاهای شناختی
2019-05-11
پرش فکر
2019-04-26
فلسفه ای برای زندگی
2019-04-18
خیالپردازی های جنسی
2019-04-18
انزال زودرس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-31
مکانیسم های دفاعی
2020-03-27
بی حوصلگی
2019-07-05
خطاهای شناختی
2019-05-11
پرش فکر
2019-04-26
فلسفه ای برای زندگی
2019-04-18
خیالپردازی های جنسی
2019-04-18
انزال زودرس

Latest Episode