روایت‌شنو
Category Fiction
Published February 27, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان و نوشته‌های ادبی ایمان امیرتیمور با روایت صوتی

Available Episodes

2020-05-24
شاهد بودم قیصر امین‌پور ساندویچ می‌خورْد
2020-06-12
مُعسّلِ موهیتو
2020-07-11
پنجاه قدمی باب‌القبله
2020-08-20
اطوارِ قرنطینه‌کِشی
2020-10-08
با اخذ تعهّد کتبی
2021-02-27
مِووکاش (تحت تعقیب)
2021-05-01
نامه به هخامنش امیرتیمور
2021-06-05
غزه سخن بگو!
2021-06-05
Speak Out Gaza!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-24
شاهد بودم قیصر امین‌پور ساندویچ می‌خورْد
2020-06-12
مُعسّلِ موهیتو
2020-07-11
پنجاه قدمی باب‌القبله
2020-08-20
اطوارِ قرنطینه‌کِشی
2020-10-08
با اخذ تعهّد کتبی
2021-02-27
مِووکاش (تحت تعقیب)
2021-05-01
نامه به هخامنش امیرتیمور
2021-06-05
غزه سخن بگو!
2021-06-05
Speak Out Gaza!

Latest Episode