روزها در راه
Category History
Published April 28, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادپخش روزها در راه، روایت بیست سال از آفتاب‌های غروب کرده و خورشید‌های برآمده بر سر این سرزمین است. از آذر 57 تا آذر 76. ما بیست سال را از دریچه چشم شاهرخ مسکوب نگاه می‌کنیم. مسکوب را می‌توان با عناوینی مثل روشنفکر و نویسنده و مترجم معرفی کرد، اما برای ما او بیش از هرکدام از اینها، یک تماشاگر دقیق و یک روایت‌گر باانصاف است. او برای ما از روزها، خبرها، اتفاق‌ها، حماسه‌ها، حال‌ها و بدحالی‌های مردم صحبت می‌کند و چه شیرین هم صحبت می‌کند.

Available Episodes

2020-12-12
روزها در راه - قسمت صفر- استریپتیز
2020-12-17
روزها در راه - قسمت اول - افسوس که نیستم
2020-12-24
روزها در راه - قسمت دوم - جای تو هم فریاد کشیدم
2020-12-31
روزها در راه - قسمت سوم - این مردم یا داغون میشن یا پیروز
2021-01-06
‏‌روزها در راه - قسمت چهارم - هرگز چنین تهرانی ندیده بودم
2021-01-14
روزها در راه - قسمت پنجم - ترسِ شجاع
2021-01-20
روزها در راه - قسمت ششم - یحیا درآغوش شهر
2021-01-28
روزها در راه - قسمت هفتم - دویدن روی نوارهای غلتان
2021-02-03
روزها در راه - قسمت هشتم - صدای هماهنگ پاروی جمعی بر دریای شب
2021-02-11
روزها در راه - قسمت‌ نهم - برای اولین بار احساس آزادی کردم
2021-02-18
روزها در راه - قسمت دهم - خسته اما مغرور
2021-02-24
روزها در راه - قسمت یازدهم - نطق دیروز آقا
2021-03-04
روزها در راه - قسمت دوازدهم - زن‌ها خیلی تنها ماندند
2021-03-14
روزها در راه - قسمت سیزدهم - برف بود و آب شد
2021-04-09
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۴ - انگار نه انگار
2021-04-16
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۵ - قلب بزرگ اما چشم‌ها نابینا
2021-04-28
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ١۶ - آمدم تا کمی کنار بکشم
2021-05-13
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ١٧ - آدم‌های بیرون قفس
2021-05-28
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۸ - سفر هیئت زمین‌شناسی
2021-06-10
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۹ - خواب میبینم
2021-06-24
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۰- موریانه در جمجمه
2021-07-09
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۱ - بیچاره همه
2021-07-21
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۲ - تو دلم باهات دعوا دارم
2021-08-12
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۳ - اینها ماندنی‌اند!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-12
روزها در راه - قسمت صفر- استریپتیز
2020-12-17
روزها در راه - قسمت اول - افسوس که نیستم
2020-12-24
روزها در راه - قسمت دوم - جای تو هم فریاد کشیدم
2020-12-31
روزها در راه - قسمت سوم - این مردم یا داغون میشن یا پیروز
2021-01-06
‏‌روزها در راه - قسمت چهارم - هرگز چنین تهرانی ندیده بودم
2021-01-14
روزها در راه - قسمت پنجم - ترسِ شجاع
2021-01-20
روزها در راه - قسمت ششم - یحیا درآغوش شهر
2021-01-28
روزها در راه - قسمت هفتم - دویدن روی نوارهای غلتان
2021-02-03
روزها در راه - قسمت هشتم - صدای هماهنگ پاروی جمعی بر دریای شب
2021-02-11
روزها در راه - قسمت‌ نهم - برای اولین بار احساس آزادی کردم
2021-02-18
روزها در راه - قسمت دهم - خسته اما مغرور
2021-02-24
روزها در راه - قسمت یازدهم - نطق دیروز آقا
2021-03-04
روزها در راه - قسمت دوازدهم - زن‌ها خیلی تنها ماندند
2021-03-14
روزها در راه - قسمت سیزدهم - برف بود و آب شد
2021-04-09
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۴ - انگار نه انگار
2021-04-16
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۵ - قلب بزرگ اما چشم‌ها نابینا
2021-04-28
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ١۶ - آمدم تا کمی کنار بکشم
2021-05-13
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ١٧ - آدم‌های بیرون قفس
2021-05-28
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۸ - سفر هیئت زمین‌شناسی
2021-06-10
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۱۹ - خواب میبینم
2021-06-24
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۰- موریانه در جمجمه
2021-07-09
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۱ - بیچاره همه
2021-07-21
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۲ - تو دلم باهات دعوا دارم
2021-08-12
روزها در راه - فصل دوم - قسمت ۲۳ - اینها ماندنی‌اند!

Latest Episode