روزی روزگاری سینما
Category TV & Film
Published December 20, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در روزی روزگاری سینما با توجه به موضوع هر قسمت گشت و گذاری در دنیای سینما می‌زنیم.

Available Episodes

2020-03-17
روزی روزگاری سینما| اپیزود اول - کروماکی
2020-04-23
روزی روزگاری سینما | اپیزود دوم - کودکان در سینما
2020-05-16
روزی روزگاری سینما| اپیزود سوم - سینما و سفر
2020-06-24
روزی روزگاری سینما| اپیزود چهارم - جنون مثل جاذبه‌است
2020-07-30
روزی روزگاری سینما| اپیزود پنجم - قدم زدن روی آب
2020-09-17
روزی روزگاری سینما| اپیزود ششم - من شیطان را دیدم
2020-10-26
روزی روزگاری سینما | اپیزود هفتم - رنج‌ها را در آغوش بکش
2020-12-16
روزی روزگاری سینما | اپیزود هشتم - پرتاب سنگ در کانال سن‌مارتین
2020-12-20
مگافون اول - ویژه‌ی یلدا
2021-02-20
روزی روزگاری سینما|اپیزود نهم - به نام پدر
2021-03-17
روزی روزگاری سینما|اپیزود دهم - لوبیاهای برتی باتز
2021-05-02
مگافون دوم - روز معلم
2021-06-20
اپ یازدهم- رد زخم دستم، نقش صورت تو شد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-17
روزی روزگاری سینما| اپیزود اول - کروماکی
2020-04-23
روزی روزگاری سینما | اپیزود دوم - کودکان در سینما
2020-05-16
روزی روزگاری سینما| اپیزود سوم - سینما و سفر
2020-06-24
روزی روزگاری سینما| اپیزود چهارم - جنون مثل جاذبه‌است
2020-07-30
روزی روزگاری سینما| اپیزود پنجم - قدم زدن روی آب
2020-09-17
روزی روزگاری سینما| اپیزود ششم - من شیطان را دیدم
2020-10-26
روزی روزگاری سینما | اپیزود هفتم - رنج‌ها را در آغوش بکش
2020-12-16
روزی روزگاری سینما | اپیزود هشتم - پرتاب سنگ در کانال سن‌مارتین
2020-12-20
مگافون اول - ویژه‌ی یلدا
2021-02-20
روزی روزگاری سینما|اپیزود نهم - به نام پدر
2021-03-17
روزی روزگاری سینما|اپیزود دهم - لوبیاهای برتی باتز
2021-05-02
مگافون دوم - روز معلم
2021-06-20
اپ یازدهم- رد زخم دستم، نقش صورت تو شد

Latest Episode