رومیز
Category Entertainment
Published June 20, 2020
Episodes 16

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رسانه‌ای برای بازی‌های رومیزی و فکری!

Available Episodes

2016-05-05
Podcast
2016-05-05
Podcast
2016-05-19
Podcast
2016-05-27
Podcast
2016-06-05
Podcast
2016-06-11
Podcast
2016-06-22
Podcast
2019-04-22
Roomiz_Podcast_01
2019-04-22
قسمت دوم؛ بُردگیم‌های طولانی
2019-04-29
قسمت سوم؛ روز جهانی بازی‌های رومیزی سال ۹۸
2019-04-29
پادکست رومیز - قسمت سوم؛ روز جهانی بازی‌های رومیزی ۹۸
2019-05-28
پادکست رومیز - قسمت چهارم؛ رمّازی
2019-05-28
پادکست رومیز - قسمت پنجم؛ دخمه‌ها و اژدهایان
2019-12-18
Roomiz News - Ep 07
2020-02-26
Roomiz Podcast - Ep 08
2020-02-26
Roomiz Podcast - Ep 08

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2016-05-05
Podcast
2016-05-05
Podcast
2016-05-19
Podcast
2016-05-27
Podcast
2016-06-05
Podcast
2016-06-11
Podcast
2016-06-22
Podcast
2019-04-22
Roomiz_Podcast_01
2019-04-22
قسمت دوم؛ بُردگیم‌های طولانی
2019-04-29
قسمت سوم؛ روز جهانی بازی‌های رومیزی سال ۹۸
2019-04-29
پادکست رومیز - قسمت سوم؛ روز جهانی بازی‌های رومیزی ۹۸
2019-05-28
پادکست رومیز - قسمت چهارم؛ رمّازی
2019-05-28
پادکست رومیز - قسمت پنجم؛ دخمه‌ها و اژدهایان
2019-12-18
Roomiz News - Ep 07
2020-02-26
Roomiz Podcast - Ep 08
2020-02-26
Roomiz Podcast - Ep 08

Latest Episode