رپرتاژ
Category News
Published January 29, 2021
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من موسی حسن‌وند مشاور و فعال رسانه‌ای هستم و گزارش‌هایی که در رسانه‌ها می‌نویسم رو اینجا بازگو خواهم کرد.

Available Episodes

2020-10-25
پادکست تحریم تسلیحاتی
2020-10-28
بایدن را انتخاب کنید! به ترامپ رای ندهید
2020-11-13
پنل اول - مطهرنیا و نامورحقیقی
2020-11-13
پنل دوم - میرکوشش و شیرزاد
2020-11-13
پنل سوم - نصری و ابوالفتح
2020-11-13
پنل چهارم - آجیلی و سنایی
2020-11-13
پنل پنجم - وحید کریمی و رحمان قهرمانیان
2020-11-13
پنل ششم - فرشاد توماج و پوریا استرکی
2020-11-13
پنل هفتم - علی منوری و مجید محمد شریفی
2020-11-23
گردش به چپ-نهایی
2021-01-29
ترامپ تنهای تنهای تنها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-25
پادکست تحریم تسلیحاتی
2020-10-28
بایدن را انتخاب کنید! به ترامپ رای ندهید
2020-11-13
پنل اول - مطهرنیا و نامورحقیقی
2020-11-13
پنل دوم - میرکوشش و شیرزاد
2020-11-13
پنل سوم - نصری و ابوالفتح
2020-11-13
پنل چهارم - آجیلی و سنایی
2020-11-13
پنل پنجم - وحید کریمی و رحمان قهرمانیان
2020-11-13
پنل ششم - فرشاد توماج و پوریا استرکی
2020-11-13
پنل هفتم - علی منوری و مجید محمد شریفی
2020-11-23
گردش به چپ-نهایی
2021-01-29
ترامپ تنهای تنهای تنها

Latest Episode