ریل | Railpodcast بررسی نهادی تاریخ توسعه
Category History
Published May 7, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ریل جستجویی است درباره مبانی توسعه غرب و علل عقب ماندگی ایران.

Available Episodes

2020-04-12
دیباچه
2020-04-12
توسعه چیست؟
2020-04-27
قسمت سوم-از رملوس تا پترارکا
2020-05-11
قسمت چهارم- رنسانس
2020-05-25
قسمت پنجم- از بیکن تا جیمز وات
2020-06-12
قسمت ششم- جامعه کوتاه مدت ایران
2020-07-03
قسمت هفتم- غلبه خیمه بر کاشانه
2020-07-28
قسمت هشتم-عصر بیداری ایرانیان
2020-08-22
قسمت نهم- به نام مشروطه به کام هرج و مرج
2020-09-19
قسمت دهم- گونه های توسعه
2020-10-18
قسمت یازدهم- جمع بندی فصل اول
2020-11-26
قسمت دوازدهم - ریشه ثروت و فقر ملل
2020-12-11
قسمت سیزدهم-دالان باریک
2020-12-27
قسمت چهاردهم- استبداد منور
2021-01-14
قسمت پانزدهم-جدال اجتماعی در عصر جنگ سرد
2021-02-01
قسمت شانزدهم- نفت، مذهب انقلاب
2021-02-17
قسمت هفدهم-نفوذ ناهمگن در جمهوری قدسی
2021-02-27
قسمت هجدهم-صبر و توسعه -گفتگو با دکتر رنانی
2021-03-21
قسمت نوزدهم- بانک جهانی و توسعه -گفتگو با محمدامین نیکجو
2021-04-03
قسمت بیستم-بازخوانی توسعه خوانی در سده چهاردهم-گفتگو با دکتر ستاری فر
2021-04-16
قسمت ویژه- چکیده گفتگو با دکتر ستاری فر
2021-04-24
قسمت بیست و یکم-مدرن شدن یا مدرنیزاسیون-گفتگو با دکتر مجاهدی
2021-05-07
قسمت بیست دوم-دستگاه قضایی توسعه گرا-گفتگو با مهدی معتمدی مهر
2021-05-24
قسمت بیست و سوم-موانع امروز، افق فردا
2021-08-06
قسمت بیست و چهارم- نومشروطه خواهی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-12
دیباچه
2020-04-12
توسعه چیست؟
2020-04-27
قسمت سوم-از رملوس تا پترارکا
2020-05-11
قسمت چهارم- رنسانس
2020-05-25
قسمت پنجم- از بیکن تا جیمز وات
2020-06-12
قسمت ششم- جامعه کوتاه مدت ایران
2020-07-03
قسمت هفتم- غلبه خیمه بر کاشانه
2020-07-28
قسمت هشتم-عصر بیداری ایرانیان
2020-08-22
قسمت نهم- به نام مشروطه به کام هرج و مرج
2020-09-19
قسمت دهم- گونه های توسعه
2020-10-18
قسمت یازدهم- جمع بندی فصل اول
2020-11-26
قسمت دوازدهم - ریشه ثروت و فقر ملل
2020-12-11
قسمت سیزدهم-دالان باریک
2020-12-27
قسمت چهاردهم- استبداد منور
2021-01-14
قسمت پانزدهم-جدال اجتماعی در عصر جنگ سرد
2021-02-01
قسمت شانزدهم- نفت، مذهب انقلاب
2021-02-17
قسمت هفدهم-نفوذ ناهمگن در جمهوری قدسی
2021-02-27
قسمت هجدهم-صبر و توسعه -گفتگو با دکتر رنانی
2021-03-21
قسمت نوزدهم- بانک جهانی و توسعه -گفتگو با محمدامین نیکجو
2021-04-03
قسمت بیستم-بازخوانی توسعه خوانی در سده چهاردهم-گفتگو با دکتر ستاری فر
2021-04-16
قسمت ویژه- چکیده گفتگو با دکتر ستاری فر
2021-04-24
قسمت بیست و یکم-مدرن شدن یا مدرنیزاسیون-گفتگو با دکتر مجاهدی
2021-05-07
قسمت بیست دوم-دستگاه قضایی توسعه گرا-گفتگو با مهدی معتمدی مهر
2021-05-24
قسمت بیست و سوم-موانع امروز، افق فردا
2021-08-06
قسمت بیست و چهارم- نومشروطه خواهی

Latest Episode