ری‌را | Rira
Published December 21, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر

Available Episodes

2020-03-20
قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده
2020-04-04
قسمت دوم: سنگر خونین
2020-04-18
قسمت سوم: آی آدم‌ها
2020-05-04
قسمت چهارم: کارون
2020-05-20
قسمت پنجم: کاروان
2020-06-02
قسمت ششم: گریز
2020-06-23
قسمت هفتم: نفرین‌شده
2020-07-07
قسمت هشتم: فالگیر
2020-07-22
قسمت نهم: کتیبه
2020-08-05
قسمت دهم: آرش کمانگیر
2020-09-16
قسمت دوازهم: کوچه
2020-10-09
قسمت سیزدهم: دست تو
2020-10-12
قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش
2020-10-29
نیم‌قسمت اول: مثل آینه صاف بود
2020-11-23
قسمت چهاردهم: باد ما را خواهد برد
2020-12-21
قسمت پانزدهم: نام تمام مردگان یحیی است
2021-01-23
قسمت شانزدهم: خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها
2021-03-02
قسمت هفدهم: ندای آغاز
2021-03-26
قسمت ویژه: نیما و لادبن
2021-04-18
قسمت هجدهم: من بیم داشتم
2021-06-30
قسمت نوزدهم: دریایی‌ها 6

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-20
قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده
2020-04-04
قسمت دوم: سنگر خونین
2020-04-18
قسمت سوم: آی آدم‌ها
2020-05-04
قسمت چهارم: کارون
2020-05-20
قسمت پنجم: کاروان
2020-06-02
قسمت ششم: گریز
2020-06-23
قسمت هفتم: نفرین‌شده
2020-07-07
قسمت هشتم: فالگیر
2020-07-22
قسمت نهم: کتیبه
2020-08-05
قسمت دهم: آرش کمانگیر
2020-09-16
قسمت دوازهم: کوچه
2020-10-09
قسمت سیزدهم: دست تو
2020-10-12
قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش
2020-10-29
نیم‌قسمت اول: مثل آینه صاف بود
2020-11-23
قسمت چهاردهم: باد ما را خواهد برد
2020-12-21
قسمت پانزدهم: نام تمام مردگان یحیی است
2021-01-23
قسمت شانزدهم: خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها
2021-03-02
قسمت هفدهم: ندای آغاز
2021-03-26
قسمت ویژه: نیما و لادبن
2021-04-18
قسمت هجدهم: من بیم داشتم
2021-06-30
قسمت نوزدهم: دریایی‌ها 6

Latest Episode