زبانشناس | Zabanshenas
Category Science
Published February 21, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جالبناک های زبان و زبانشناسی به زبان ساده

Available Episodes

2020-05-12
یک: صفر دو گوش
2020-05-29
دو: خانواده های زبانی، بخش اول کشف و بازسازی
2020-06-03
سه:خانواده های زبانی، بخش دوم آشنایی با خانواده ها
2020-06-15
چهار: زبانهای عجیب | قسمت اول زبان چالکاتونگو و زبان پیراها
2020-06-25
پنج: زبانهای عجیب | قسمت دوم: زبان راتوکاس و زبان ریو
2020-07-04
شش: زبانهای عجیب | قسمت سوم: زبان خو و زبان هوسا
2020-07-10
هفت: زبانهای عجیب | قسمت چهارم: زبان تویوکا و زبان یوپیک
2020-07-18
هشت: زبانهای عجیب | قسمت پنجم: زبان آرچی و زبان پاونی
2020-07-25
نه: زبانهای عجیب | قسمت ششم: زبان گوگو ییمیدر، زبان آیمارا و زبان باسکی
2020-08-20
ده: زبان های سوتی
2020-10-20
یازده: افسانه ی طبل سخنگو
2020-12-17
دوازده: منشا زبانها ، بزرگترین معمای پیدایش
2021-01-16
سیزده: دیدگاه های نوین منشا زبان
2021-02-21
چهارده: ویژه روز جهانی زبان مادری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-12
یک: صفر دو گوش
2020-05-29
دو: خانواده های زبانی، بخش اول کشف و بازسازی
2020-06-03
سه:خانواده های زبانی، بخش دوم آشنایی با خانواده ها
2020-06-15
چهار: زبانهای عجیب | قسمت اول زبان چالکاتونگو و زبان پیراها
2020-06-25
پنج: زبانهای عجیب | قسمت دوم: زبان راتوکاس و زبان ریو
2020-07-04
شش: زبانهای عجیب | قسمت سوم: زبان خو و زبان هوسا
2020-07-10
هفت: زبانهای عجیب | قسمت چهارم: زبان تویوکا و زبان یوپیک
2020-07-18
هشت: زبانهای عجیب | قسمت پنجم: زبان آرچی و زبان پاونی
2020-07-25
نه: زبانهای عجیب | قسمت ششم: زبان گوگو ییمیدر، زبان آیمارا و زبان باسکی
2020-08-20
ده: زبان های سوتی
2020-10-20
یازده: افسانه ی طبل سخنگو
2020-12-17
دوازده: منشا زبانها ، بزرگترین معمای پیدایش
2021-01-16
سیزده: دیدگاه های نوین منشا زبان
2021-02-21
چهارده: ویژه روز جهانی زبان مادری

Latest Episode