زنگ تاریخ
Category History
Published July 9, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام. من میلاد نصرتی هستم و قرار هست تا در زنگ تاریخ با شما از صفر تاریخ شروع کنیم و تا جایی که دانش من اجازه بده همسفر بشیم. صفحه اینستاگرام زنگ تاریخ: https://www.instagram.com/zangetarikhpodcast حمایت مالی از زنگ تاریخ: hamibash.com/zangetarikh

Available Episodes

2021-01-08
اپیزود 0 معرفی
2021-01-21
اپیزود 1 تاریخ چیست
2021-02-05
اپیزود 2 آیا تاریخ علم است؟
2021-02-18
اپیزود 3 ارتباط تاریخ با سایر علوم(قسمت اول)
2021-03-11
اپیزود 4 تقویم
2021-03-20
اپیزود ویژه: نوروز در تاریخ, اساطیر و ادبیات
2021-05-20
اپیزود 5 ارتباط تاریخ با سایر علوم (قسمت دوم)
2021-06-04
اپیزود 6 انواع مطالعات تاریخی
2021-06-18
اپیزود 7 منابع تاریخی: بخش اول, منابع دست اول
2021-07-09
اپیزود 8 منابع تاریخی: بخش دوم, منابع پژوهشی
2021-07-23
اپیزود 9 منابع تاریخی: بخش سوم, منابع غیر مکتوب
2021-08-07
اپیزود 10 تاریخ‌نگاری: بخش اول, روش‌های تاریخ‌نگاری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-08
اپیزود 0 معرفی
2021-01-21
اپیزود 1 تاریخ چیست
2021-02-05
اپیزود 2 آیا تاریخ علم است؟
2021-02-18
اپیزود 3 ارتباط تاریخ با سایر علوم(قسمت اول)
2021-03-11
اپیزود 4 تقویم
2021-03-20
اپیزود ویژه: نوروز در تاریخ, اساطیر و ادبیات
2021-05-20
اپیزود 5 ارتباط تاریخ با سایر علوم (قسمت دوم)
2021-06-04
اپیزود 6 انواع مطالعات تاریخی
2021-06-18
اپیزود 7 منابع تاریخی: بخش اول, منابع دست اول
2021-07-09
اپیزود 8 منابع تاریخی: بخش دوم, منابع پژوهشی
2021-07-23
اپیزود 9 منابع تاریخی: بخش سوم, منابع غیر مکتوب
2021-08-07
اپیزود 10 تاریخ‌نگاری: بخش اول, روش‌های تاریخ‌نگاری

Latest Episode